Wpisy

Wczoraj Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową 2018-2028. Po raz pierwszy w historii gmina Piaseczno planuje wydatki w kwocie przekraczającej 500 mln zł, dokładnie 514 mln zł. Planowany deficyt wynosi 58 mln zł, z czego 32 mln zł zostanie pokryta z emisji papierów wartościowych a 25 mln zł z posiadanych przez gminę środków.

Analizując budżety gminy z lat 2015,2016 i 2017, w których zakładano deficyt budżetowy ok. 10% wydatków, wykonanie budżetu kończyło się nadwyżką budżetową. Ta nadwyżka wynika zarówno z większej niż planowano w budżecie kwoty przychodów (np. wpływy z podatku PIT) jak również z niewykonania zaplanowanych inwestycji (najczęściej z powodu przedłużających się procedur uzyskania stosownych pozwoleń na budowę). Z jednej strony może cieszyć brak zadłużenia gminy, z drugiej strony potrzebne inwestycje odsuwane są w czasie.

A co z budżetu wynika dla mieszkańców naszej okolicy, czyli Józefosławia, Julianowa i północnego Piaseczna?

Rada Miejska zatwierdziła dodatkowe środki, które pozwolą rozstrzygnąć 2 toczące się obecnie przetargi:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Cyraneczki i ul. Wilanowska (powstanie rondo) – termin realizacji 30.04.2018 r. – koszt to blisko 400 tys. zł
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Wilanowska/Geodetów/Energetyczna (powstanie rondo turbinowe) – termin realizacji 30.08.2018, termin oddania do użytku 31.10.2018 r. – koszt blisko 13 mln zł

Umowy z wykonawcami mają być podpisane na przełomie 2017/2018 r.

W budżecie pojawiło się nowe zadanie – remont ul. Ogrodowej, na odcinku od parku do ul. Cyraneczki. To zadanie zostanie połączone z budową ul. Prymulki, ze względu na konieczność odwodnienia tej ulicy właśnie poprzez kanalizację deszczową w ulicy Ogrodowej. Środki na budowę ul. Prymulki zostały przeniesione z 2017 na 2018 r. Czekamy na uruchomienie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

W budżecie 2018 r. znalazła się budowa ul. Spacerowej, zapisana wcześniej w WPF. Środki zarezerwowane na ten cel wynoszą 2,3 mln zł. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W WPF na lata 2018-2019 znajduje się budowa ul. Olchowej, która czeka na uzyskanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie procedury przetargowej na to zadanie planowane jest na drugą połowę 2018 r.

Ponadto w przyszłym roku będą wykonywane projekty techniczne wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla następujących ulic: ul. Jutrzenki, droga 5 KDD (połączenie ul. Cyraneczki z ul. Działkową na przedłużeniu ul. Kombatantów), droga 4 KDD (połączenie ul. Spacerowej z drogą 5 KDD).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  pojawiło się nowe zadanie: budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Sybiraków do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna w latach 2019-2020. W 2020 r. zarezerwowano na ten cel 2.5 mln zł. Projekt tej ulicy przygotowuje Starostwo Powiatowe a budowa ma się zbiec w czasie z budową przez gminę Konstancin-Jeziorna dróg 10 KDL i 4KL, która połączy ul. Cyraneczki z ul. Prawdziwka.

O tych i innych inwestycjach w naszej okolicy przeczytasz w sekcji ULICE.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

20.12.2017 r.

Najogólniej jak tylko można:
1. Odcinek ul. Ogrodowa – ul. Osiedlowa
Wszystkie grunty zostały przez właścicieli wydane, wykonawca wprowadzony na budowę. Po zakończeniu prac przygotowawczych, w znacznej mierze już zrealizowanych, najpierw będą prowadzone prace ziemne – montowanie rur i studni kanalizacji deszczowej. Podobno jeszcze w tym tygodniu mamy zobaczyć koparki.
Rury trzeba podłączyć do istniejącej kanalizacji w ulicy Ogrodowej – to oznacza czasowe utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki, które musi być rozkopane. Stosowne zmiany organizacji ruchu mają być przygotowane przez Wykonawcę.
Potem nastąpi osadzanie krawężników i przygotowanie podłoża pod jezdnię. Równolegle będą układane chodniki i ścieżka rowerowa. Asfalt i malowanie oznakowania oczywiście na końcu.
Prace na tym odcinku mają potrwać do 2 miesięcy.
2. Skrzyżowanie Cyraneczki/Ogrodowa
Zbudowane zostanie małe rondo najazdowe i zmieni się organizacja ruchu. Na ul. Cyraneczki nie będzie już pasa do skrętu w lewo. Wykonanie tego ronda ma się zbiec w czasie z ukończeniem odcinka Ogrodowa/Osiedlowa.
3. Odcinek Osiedlowa/granica gminy
Tutaj opracowana zostanie nowa koncepcja włączenia ul. Cyraneczki w ul. Kuropatwy. Trzeba poprawić to, co zostało zepsute przez Starostwo Powiatowe w projekcie z 2013/2014 r. a czego nie można było zrobić w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID – opóźniłoby to budowę o kolejne miesiące. Przede wszystkim trzeba dostosować przebieg ulicy do możliwej kontynuacji w gminie Lesznowola w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Propozycja zmian powinna być gotowa w ciągu 2 tygodni, będzie przedstawiona zarówno mieszkańcom, których nieruchomości przylegają do ulicy jak i  gminie Lesznowola. Wtedy zostanie wybrany ostateczny przebieg ulicy na tym odcinku. Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska stosowne decyzje administracyjne. Wtedy dopiero nastąpi przejęcie fragmentów nieruchomości przyległych do ulic. Sama budowa tego odcinka ulicy zajmie około 2 miesięcy. Dzisiaj trudno jeszcze określić, kiedy to będzie. W umowie termin realizacji całości zadania został określony na koniec czerwca 2018 r.
Do wojewody wpłynęły odwołania od decyzji ZRID. Ponieważ decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, prace mogą być prowadzone.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, nie wyskoczą żadne niespodzianki, Wykonawca dotrzyma terminów i szybko zobaczymy przebicie do ul. Osiedlowej. Nowe połączenie nie tylko odciąży inne ulice i ułatwi poruszanie się po Józefosławiu, ale odkryje dla nas nowe krajobrazy – zobaczymy teren pod przestrzeń publiczną, określoną w koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki i nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej informacji na temat ulic, chodników można znaleźć w sekcji ULICE.
Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
19.10.2017 r.

Na wczorajszej sesji Rada Miejska uchwaliła uruchomienie w 2018 r. budżetu obywatelskiego w wysokości 1.4 mln zł.

W maju i czerwcu br. mieszkańcy Piaseczna będą mogli zgłaszać swoje projekty, potem nastąpi ich weryfikacja pod kątem kosztów i możliwości realizacji. Następnie we wrześniu odbędzie się głosowanie wyłaniające projekty, które zostaną wpisane do budżetu gminy na 2018 r.

Piaseczno dołącza więc do wielu miast, które zdecydowały się oddać w ręce mieszkańców decyzję, jak wydać część budżetu.

Wartość budżetu obywatelskiego wynika z ilości mieszkańców, przyjęto że będzie to ok. 30 zł na mieszkańca.

Józefosław niestety nie jest objęty budżetem obywatelskim, ponieważ ma status sołectwa a wsiom przysługuje jedynie fundusz sołecki, który dla Józefosławia wynosi w tym roku  39596 zł.  W rzeczywistości wsią jesteśmy tylko formalnie, przy ok 8.8 tys. zameldowanych mieszkańców wypada ok. 4.5 zł na mieszkańca, jesteśmy więc ewidentnie „poszkodowani”. O tym, jak wydawany jest fundusz sołecki decyduje zebranie wiejskie, które odbywa się we wrześniu. Zwykle decyduje o tym kilkadziesiąt osób, które na takie zebranie przychodzą.

Bardzo nam zależy, aby mieszkańcy Józefosławia też mieli możliwość zgłaszania projektów na zasadzie partycypacji społecznej, w której uczestniczy więcej niż kilkadziesiąt osób. Zabiegamy więc o to, by uruchomić u nas procedurę zgłaszania projektów zbliżoną do tej, jaka będzie funkcjonować w budżecie obywatelskim dla Piaseczna. Chcielibyśmy też zlikwidować tę ewidentną nierówność w wysokości budżetu partycypacyjnego, jaka nam przypada. Cieszy to, że większość radnych podziela nasze zdanie. Mamy nadzieję wkrótce przedstawić mieszkańcom Józefosławia propozycję, jak wdrożyć „nasz” budżet obywatelski.

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut

23.03.2017 r.

Więcej o budżecie można znaleźć na stronie: http://www.piaseczno.eu/budzet-obywatelski-w-piasecznie-wystartuje-w-tym-roku/

Uchwałę można znaleźć tutaj: http://bip.piaseczno.eu/attachments/download/13241

 

Radni Rady Miejskiej do 15 września składają wnioski do budżetu gminy na kolejny rok. Dlatego w środę, z samego rana, przesłaliśmy do burmistrza 2 wnioski: jeden dotyczy zadań bieżących i zadań na kolejny rok, drugi dotyczy dodatkowego zadania, które chcielibyśmy uruchomić jeszcze w tym roku. Oczywiście to, które z wniosków mają szanse realizacje będzie wiadomo po wycenie poszczególnych zadań oraz możliwości finansowych gminy. Na tej podstawie burmistrz przygotowuje projekt budżetu, który jest potem oceniany przez komisje problemowe Rady Miejskiej, następnie głosowany przez radnych na sesji Rady Miejskiej. Im szybciej tym lepiej, gdyż uchwalony budżet umożliwia rozpoczęcie przez burmistrza i urzędników realizacji poszczególnych zadań, czyli najlepiej uchwalić budżet gminy jeszcze w tym roku.

Wniosek nr 1

Piaseczno, 14 września 2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękujemy za realizację tych zadań dla Józefosławia i Julianowa, które udało się wykonać. Zarówno tych zapisanych w budżecie jak i bieżących prac remontowo-porządkowych. Nasza miejscowość staje się coraz przyjaźniejsza dla swoich mieszkańców, co odzwierciedla się w wielu dochodzących nas głosach mieszkańców. Cieszymy się z tego niezmiernie.

Uprzejmie prosimy o realizację zadań, wpisanych do obecnego budżetu gminy, uwzględnionych już w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 1. Budowa ul. Wilanowskiej na odcinku Cyraneczki/Działkowa – realizacja w 2016 r./początek 2017 r.
 2. Budowa ul. Wenus – rozpoczęcie w 2016 roku i zakończenie inwestycji w I połowie 2017 r.
 3. Budowa ul. Geodetów – realizacja w 2017
 • Budowa ronda Wilanowska/Geodetów/Energetyczna – realizacja w okresie wakacyjnym 2017
 • Budowa odcinka Wilanowska/Julianowska – równocześnie z budową ronda (ze względu na organizację ruchu, przejazd tą ulicą w trakcie budowy ronda i tak będzie niemożliwy)

Ponadto wnosimy o wprowadzenie do budżetu gminy na 2017 r następujących pozycji:

 • Udrożnienie, wykorytowanie i wyrównanie dróg (doprowadzenie ich do stanu dróg gruntowych), określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne – dotyczy tych dróg, które są już (lub staną się w 2017 r.) własnością gminy (4KDD, Słoneczny Sad, Jutrzenki, Olchowa)
 • Remont ulicy Ogrodowej – wyrównanie podłoża i przełożenie kostki brukowej na odcinku Geodetów/Dzikiej Róży
 • Projekt ulicy Jutrzenki na odcinku XXI w/Geodetów, obejmującym odwodnienie ul. XXI w.
 • Projekt ul. 4KDD od ul. Spacerowej do ul. Kombatantów
 • Dokonanie uzgodnień z gminą Konstancin-Jeziorna i zabezpieczenie środków finansowych na projekt ul. Działkowej i 10KDD, z uwzględnieniem przedłużenia ul. Wilanowskiej do Lasu Kabackiego
 • Utwardzenie pobocza ul. Działkowej na odcinku Osiedlowa/granica gminy, zgodnie z koncepcją wykonaną w ramach porozumienia z gminą Konstancin Jeziorna
 • Analizę organizacji ruchu w ciągu ulicy Cyraneczki od Julianowskiej do Ogrodowej/Osiedlowej i zabezpieczenie środków finansowych na zaproponowane zmiany (np. sygnalizacja świetlna)
 • Dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na kontynuację budowy ulicy Cyraneczki na odcinku Sybiraków/Kombatantów
 • Wykonanie monitoringu parku przy ul. Ogrodowej oraz skrzyżowań w ciągu ulicy Cyraneczki i włączenie ich do miejskiej sieci monitoringu
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie Józefosławia
 • Zakup urządzeń do młodzieży (po przeprowadzeniu konsultacji z młodzieżą) i ustawienie tych urządzeń dla terenie należącym do gminy (np. Julianów)
 • Wybudowanie lokalu gastronomicznego w Parku przy ul. Ogrodowej, zgodnie z koncepcją zagospodarowania parku i uruchomienie dzierżawy lokalu w sezonie letnim 2017 r.
 • Zabezpieczenie środków na „doprowadzenie do stanu używalności” budynku do obserwacji astronomicznych, znajdującego się na terenie parku w okolicy boisk sportowych
 • Dokończenie budowy urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie parku, zgodnie z projektem

Zakładamy, że zadania wpisane do budżetu 2016 r. wciąż są możliwe do realizacji w tym roku lub jako zadania które rozpoczną się w tym roku, tj.:

 • Naprawa chodnika na ul. Ogrodowej na odcinku park-ul. Feniksa
 • Utwardzenie dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Prymulki/Ogrodowej, w okolicach kościoła
 • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Jutrzenki, od ul. XXI w do ul. Wenus
 • Chodnik na ul. Kameralnej – południowy fragment przy ul. Wilanowskiej

Ponadto wnosimy o:

 • rozpoczęcie projektowania nowej szkoły podstawowej w Julianowie
 • bieżące wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 • wykup gruntów pod umożliwienie dostępu do parku przy ul. Ogrodowej od strony ul. Wilanowskiej
 • wykup gruntów po tereny publiczne zgodnie z koncepcją zagospodarowania rowu Jeziorki
 • wykupy gruntów pod tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Julianowa jako zieleń i udostępnienie ich mieszkańcom

Wnosimy również o wpisanie do budżetu na rok 2017 a także zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na:

 • Udział finansowy gminy w przebudowie skrzyżowania drogi krajowej 79 z drogą wojewódzką 721 (Puławska/Okulickiego)
 • Projekt i budowa ul. Elektronicznej i Przemysłowej w Piasecznie
 • Analiza organizacji ruchu w centrum Piaseczna w kontekście możliwej przebudowy skrzyżowania Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską
 • Uruchomienie strefy płatnego parkowania w centrum miasta z system informowania kierowców o wolnych miejscach parkingowych
 • Połączenie Placu Piłsudskiego ze Skwerem Kisiela w stylu i jakości Placu Piłsudskiego

 

W zakresie kultury i sportu, wnosimy zabezpieczenie środków finansowych na następujące wydarzenia i cykle:

 • IV bieg uliczny Józefosławia i Julianowa – w kwocie 20000 zł
 • „Ogrodowa Hyde Park” na zakończenie lata w Parku na Ogrodowej – w kwocie 8000 zł
 • Festiwal „Musica Classica” – w kwocie 35000 zł
 • Dyskusyjny Klub Filmowy – w kwocie 4000 zł
 • Letnie rozgrywki sportowe – na boiskach sportowych w parku przy Ogrodowej – w kwocie 4000 zł

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

 

I wniosek nr 2:

Piaseczno, 15 września 2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Składamy dodatkowy wniosek, według nas wniosek szczególnej wagi.

Od wielu lat borykamy się z chaosem komunikacyjnym w okolicach Zespołu Szkół Podstawowych przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu, który mógłby i powinien być wykorzystany do zmian układu drogowego i poprawy organizacji ruchu w tej okolicy, przez wiele lat nie udaje się tego problemu rozwiązać.

Nie można pominąć jeszcze „szpetoty” tego miejsca, przez które przewija się dziennie tysiące osób, choć oczywiście przy problemach komunikacyjnych ten argument ma marginalne znaczenie.

Dlatego wnosimy o pilne zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tego rejonu. Spór dotyczący prawnego uregulowania stanu władania nie powinien być powodem opóźnienia rozwiązania tego problemu. Ostatecznie odszkodowanie za przejęty teren otrzyma osoba fizyczna lub prawna, której takie roszczenie będzie przysługiwać, a co zostanie rozstrzygnięte przez właściwy do tego organ.

Rozpoczęcie tego zadania jest możliwe jeszcze w tym roku budżetowym.

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Sierpień/wrzesień to tradycyjnie czas składania wniosków do budżetu gminy na kolejny rok. Radni Rady Miejskiej składają wnioski do burmistrza o remonty dróg gminnych, wykonanie oświetlenia, odwodnienia, urządzanie terenów publicznych itp. Sami mieszkańcy mogą również takie wnioski składać.

W naszej gminie nie ma oficjalnie tzw. budżetu obywatelskiego, czyli wydzielenia fragmentu budżetu, o którym bezpośrednio decydują mieszkańcy. Są natomiast fundusze sołeckie, które są rodzajem budżetu obywatelskiego. Tu mieszkańcy sami składają do sołtysa wnioski o finansowanie proponowanych przez nich zadań z funduszu sołeckiego. Potem na zebraniu wiejskim we wrześniu następuje głosowanie i zadania, które uzyskują najwięcej głosów są przeznaczone do realizacji przez gminę. Są oczywiście zasady, które z zadań mogą być finansowane z funduszu sołeckiego. Józefosław ma status sołectwa i w związku z tym mamy fundusz sołecki. Zachęcamy Państwa do składania wniosków do sołtysa o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego i aktywny udział w podziale tych środków. To blisko 40 tysięcy złotych, więc można coś za te pieniądze zrobić.

Wnioski do burmistrza składają również organizacje pozarządowe, proponując zadania, które gmina mogłaby finansować w formie dotacji.  To ważny moment dla organizacji pozarządowych – trzeba zgłaszać się z pomysłami teraz, aby takie zadanie znalazło się na liście projektów do realizacji w przyszłym roku. Umieszczenie zadania w wykazie projektów nie gwarantuje uzyskania dotacji, gdyż na realizację zadań ogłasza się konkursy. Wtedy każda organizacja pozarządowa może złożyć swoją ofertę, wygrać konkurs i zrealizować zadanie i uzyskać dotację.

Na podstawie wniosków (ale też na podstawie realizacji bieżącego budżetu, wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego) burmistrz sporządza projekt budżetu gminy na kolejny rok a radni Rady Miejskiej na komisjach problemowych dyskutują i decydują o tym, które zadania znajdą się w budżecie. Na końcu następuje głosowanie budżetu na sesji Rady Miejskiej.

Niezależnie od funduszu sołeckiego, zachęcamy Państwa do wysyłania do nas Waszych propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w przyszłorocznym budżecie gminy. Chodzi o remonty ulic, oświetlenie, tereny publiczne. Warto wcześniej sprawdzić, jakie pozycje są już zapisane w budżecie – zarówno tegorocznym jak i te zapisane w Wieloletnim Programie Finansowym. Cały budżet jest dostępny na stronach www urzędu.

Nie obiecujemy, że wszystkie propozycje znajdą się w budżecie – ponieważ pieniędzy jest zawsze mniej niż potrzeb, ale Państwa propozycje pozwolą nam lepiej zorientować w tych potrzebach i sukcesywnie wnioskować do burmistrza o ich realizację.

Będąc dwójką radnych z Józefosławia, nad propozycjami do budżetu pracujemy wspólnie, przedkładając burmistrzowi jedną listę zadań dla naszej miejscowości. Razem potem przekonujemy pozostałych radnych i burmistrza, że takie zadania powinny się w budżecie znaleźć.

Czekamy zatem na Wasze propozycje – prosimy o ich wysyłanie e-mailem: k.krzyszkowska@piaseczno.eu; robert.widz@piaseczno.eu

 

23.08.2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie