W czwartek odbyło się posiedzenie połączonych komisji: inwestycji i finansów oraz polityki gospodarczej. Przedmiotem obrad była umowa pomiędzy gminą a Sądem i Prokuraturą w zakresie użyczenia budynku, który jest własnością gminy.

Radni zapoznali się z porozumieniem z 1997 r., które przewidywało, że gmina wybuduje budynek i odda go Sądowi i Prokuraturze. W 2004 r. podpisana było umowa o sposobie finansowania budowy tego budynku: gmina przeznaczyła na ten cel działkę o powierzchni ponad 9000 m2 i miała pokryć 70% kosztów budowy. Pozostałe 30% miał pokryć Sąd i Prokuratura.

Budynek został oddany do użytku w 2008 r. i od tego czasu jest w użytkowaniu przez Sąd i Prokuraturę. W 2015 r. została podpisana umowa użyczenia, w której gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania działki i budynku na rzecz Sądu i Prokuratury, ze wskazaniem konkretnej daty (po aneksie jest to koniec 2018 r.) a Sąd i Prokuratura zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania budynku, w tym kosztów napraw i remontów.

Sąd i Prokuratura stoją na stanowisku, że w budynku pojawiły się usterki wynikające z wad konstrukcyjnych budynku i gmina powinna te usterki usunąć, zanim Sąd i Prokuratura zdecydują się na przejęcie tego budynku na własność – nieodpłatnie oczywiście. Koszt usunięcia tych usterek szacuje się na 1.1 mln zł. Nie komentuję tego, tylko przedstawiam ich stanowisko. Radni udali się na wizję lokalną i oglądali te usterki.

Czeka nas teraz kolejne posiedzenie komisji, na których będziemy pewnie dyskutować o zasadności ponoszenia takiego wydatku przez gminę w obliczu zapisów umowy i nieodpłatnego przekazania działki i budynku na rzecz Skarbu Państwa w przyszłości.  Wśród radnych pojawiły się również wątpliwości co do zasadniczej kwestii – czy gmina powinna nieodpłatnie przekazywać ten majątek, szacowany według kosztów poniesionych na budowę budynku i wartości działki na ok. 30 mln zł (z czego ok. 5 mln zł to wydatek poniesiony przez Sąd i Prokuraturę).

Jak się czasem mówi: sprawa jest rozwojowa.

Robert Widz

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

27.04.2018

 

12 kwietnia br. Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Piasecznie odbyła się w części na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską. Byliśmy na skrzyżowaniu 45 minut, od 7.30 do 8.10. Obserwowaliśmy ruch z kierunku centrum Piaseczna i od strony Konstancina.

Kolejka do skrętu w lewo do Warszawy była niewielka. Najdłuższa była ok. 7.50 i kończyła się na wysokości przystanku. Po 5 minutach już jej nie było. Przyglądaliśmy się również jak dużo kierowców zatrzymuje się pod liceum, aby „podrzucić” młodzież. Naliczyliśmy kilkanaście samochodów, przez ok. 10 minut.

Kolejka do kierunku prosto na Konstancin była cały czas, ok. 8.10 sięgała parku. Nie zaobserwowaliśmy jakichkolwiek problemów, aby włączyć się do ruchu od strony ul. Królewskiej Lipy i ul. Zgody. Natężenie ruchu było minimalne – wyjeżdżały pojedyncze samochody.

Na jednej zmianie świateł przez skrzyżowanie (od centrum w kierunku Warszawy) przejeżdżało max. 12 samochodów a zmiana trwała 32 sekundy – mimo to kolejka nie była duża.

Zainteresowaliśmy się wjazdem od strony Konstancina. Tam, żeby skręcić w lewo w kierunku Góry Kalwarii potrzeba dużo cierpliwości. Na jednej zmianie świateł przejeżdża 3-4 samochody – praktycznie tyle ile wjedzie na skrzyżowanie na zielonym świetle. Kiedy zapali się czerwone, te samochody mogą dopiero zjechać ze skrzyżowania.

Zrobiłem małą sondę: na 10 zapytanych osób skręcających w lewo, 8 jechało do centrum Piaseczna. zapewne przez ul. Żeromskiego.

Ta mała wizja lokalna pokazała, że istnieje duże zapotrzebowanie do jazdy na wprost w kierunku Konstancina i do jazdy na wprost do centrum Piaseczna. Nie ma natomiast dużego problemu ze skrętem od centrum w kierunku Warszawy, nawet w godzinach szczytu.

Bardzo ważną obserwacją wynikających z pomiarów na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Jana Pawła II jest duże natężenie ruchu w lewo w kierunku ul. Armii Krajowej – blisko 300 pojazdów/h, zarówno rano jak i popołudniu! To uświadamia, jak dużo kierowców przejeżdża przez miasto aby potem jechać w kierunku Konstancina właśnie przez skrzyżowanie Armii Krajowej z Chyliczkowską. A to dlatego, że nie ma skrętu w lewo w Armii Krajowej. Po przebudowie skrzyżowania przepustowość na tym kierunku ma wynosić 175 pojazdów/h i ten ruch zapewne zniknie z ul. Chyliczkowskiej. A przecież od września br. mają już być gotowe dwie jezdnie od Puławskiej do Julianowskiej, co również będzie miało pozytywny wpływ na rozkład ruchu.

Nasze czwartkowe obserwacje pokrywają się z pomiarami ruchu wykonywanymi przez GDDKiA. Nie chodzi też o to, by lekceważyć obawy mieszkańców ok. ul. Młynarskiej czy kogokolwiek. Rozumiem te obawy, natomiast odpowiedzią na nie powinny być symulacje i wyliczenia. Czy one przekonają nieprzekonanych? Doświadczenie uczy, że raczej nie – ale samorząd przedstawia konkretne argumenty, które przemawiają za takim rozwiązaniem.

Najważniejszą informacją z punktu widzenia nowej organizacji ruchu jest prognozowany rozkład natężenia ruchu na tych newralgicznych kierunkach na nowym skrzyżowaniu oraz prognozowaną przepustowość skrzyżowania. Wynika z tego, że akomodacyjna sygnalizacja świetlna z 11 fazami zapewnia bezkonfliktowe przejścia i przejazdy przez skrzyżowanie i zwiększy przepustowość tego skrzyżowania. Co do tego nie ma wątpliwości i będzie to radykalna pozytywna zmiana w stosunku do obecnego stanu. Teraz natomiast Starostwo Powiatowe i Gmina Piaseczno powinny się skupić na organizacji ruchu dla samej Chyliczkowskiej (przystanki autobusowe, lewoskręty, sygnalizacja świetlna itp.) aby wykorzystać najbliższy czas na przygotowanie miasta do tej istotnej zmiany w układzie drogowym Piaseczna.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

16.04.2018

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 23.05.2017 r.

O centrum miasta rozmawiamy na komisji od stycznia 2017 r. Wstępem do dyskusji w dniu 23.05 i złożenia wniosków była prezentacja przewodniczącego komisji, która nawiązywała do wcześniejszych posiedzeń komisji w tej sprawie a także zawierała wyniki pomiarów zajętości miejsc parkingowych w ścisłym centrum Piaseczna.

Przebudowa skweru Kisiela jest dobrym momentem do przeprowadzenia kolejnego kroku w tworzeniu przyjaznej przestrzenie miejskiej w okolicach placu Piłsudskiego i ul. Kościuszki. Szczegóły znajdują się w prezentacji dostępnej tutaj.

Po burzliwej (jak zwykle) dyskusji, zgłosiłem 2 wnioski komisji:

o zmniejszenie szerokości jezdni do jednego pasa, wprowadzeniu ścieżki rowerowej i zastąpienie miejsc parkingowych na ul. Kościuszki wzdłuż skweru Kisiela na zieleń

o wykonanie nawierzchni jezdni z granitu zamiast asfaltu (nawiązanie do placu Piłsudskiego)

Oba wnioski uzyskały większość (choć nie jednogłośnie) i zostały skierowane do burmistrza. W toku dyskusji burmistrz przychylił się do pierwszego wniosku – stwierdzając, że wyda urzędnikom stosowne polecenia. Decyzja co do drugiego wniosku zapadnie zapewne na posiedzeniu kierownictwa urzędu.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

25.05.2017

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 11.05.2017 r.

 

Poruszone zostały 2 tematy:

  1. Systemy informatyczne w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Na pytania radnych odpowiadał p. Arkadiusz Czapski, sekretarz miasta oraz Robert Ludwicki z referatu informatyki. Dyskutowaliśmy o systemie elektronicznego zarządzaniu dokumentami, którego wciąż w urzędzie nie ma. Radni uzyskali informację, że do września br. mają być prowadzone szkolenia dla pracowników urzędu i wtedy ma nastąpić wybór systemu i jego wdrożenie dla jednego/kilku wybranych wydziałów.

System elektronicznego zarządzania dokumentami powinien usprawnić pracę urzędników, co pozwoli na lepszą obsługę obywatela. Rozmawialiśmy również o wykorzystaniu cyfrowej platformy e-PUAP, przez którą obywatele mogą się komunikować z urzędem. Niestety ten sposób jest wykorzystywany marginalne, do tego nie ma integracji z systemami dziedzinowymi (np. w wydziale geodezji i gospodarki gruntami czy wydziale urbanistyki i architektury). Urząd nie może poświadczać też profilu zaufanego w e-PUAP, choć można to dzisiaj zrobić praktycznie w każdym banku. Jest wiele do zrobienia do popularyzacji wykorzystania cyfrowej platformy, która nie tylko usprawniłaby szereg procesów na styku obywatela z urzędem, ale również pozwoliłaby uniknąć niepotrzebnych wizyt w urzędzie.

Rozmawialiśmy również o wysyłaniu decyzji podatkowych do mieszkańów gminy, co odbywa się co roku za pośrednictwem Poczty Polskiej. Chyba każdy mieszkaniec odczuwa to na „własnej skórze”, gdy dostaje awizo z poczty i musi odstać w kolejce kilkanaście a czasem kilkadziesiąt minut, by odebrać decyzję podatkową. A już dzisiaj można bez problemu zgłosić w urzędzie chęć otrzymywania zawiadomień podatkowych właśnie przez platformę e-PUAP. W skali roku urząd wysyła ok. 80 tys. zawiadomień, co nie tylko kosztuje (list polecony), ale zabiera mieszkańcom mnóstwo czasu. Komisja sformułowała wniosek do burmistrza o uruchomienie projektu, który miałby spopularyzować wykorzystanie platformy cyfrowej do wysyłania decyzji podatkowych w 2018 r. Nawet kilka tysięcy zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną to kilka tysięcy osób mniej na poczcie.

 

  1. Remont skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego – aktualizacja stanu prac przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Transportu, p. Bogdana Krawczyka.

Na komisji 6.04 br. zapoznawaliśmy się ze statusem prac nad koncepcją skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego oraz ustaleń z GDDKiA. Minęło kolejnych kilka tygodni i dzisiaj są nowe, raczej dobre wiadomości.

Przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego wraz ze skrzyżowaniem została podzielona na 3 etapy.

I etap to remont samego skrzyżowania. Okazuje się, że remont według koncepcji przygotowywanej przez Urząd Miasta i Gminy będzie można przeprowadzić jeszcze w tym roku i mówi się o wakacjach. Obecna koncepcja różni się od tej przedstawianej wcześniej. Brak jest niezależnego prawo skrętu z ul. Armii Krajowej w ul. Okulickiego, w kierunku Konstancina. Niemożliwe jest również wykonanie zmian przy wjeździe do Laminy, a to dlatego, że koncepcja remontu musi uwzględniać docelowy kształt skrzyżowania z wiaduktem. Nie mniej jednak remont, który zdarzy się wcześniej niż pierwotnie myśleliśmy zmieni radykalnie przepustowość tego skrzyżowania. Ostateczna koncepcja remontu, kt óra będzie podstawą do ogłoszenia przetargu przez GDDKiA na wyłonienie wykonawcy remontu, ma pojawić się w połowie czerwca br.

II etap to przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Syrenki. Tutaj rozbudowa jezdni do 3 pasów ruchu w obu kierunkach wymaga wykonania pełnego projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzedzonego uzyskaniem decyzji środowiskowej. To wiadomość nie najlepsza, bo odsuwa w czasie tę przebudową. Jednak warunkiem tej zmiany jest przebudowa wiaduktu bocznicy kolejowej nad ulicą Puławską, a ta zaplanowana jest przez PGNIG na I połowę 2019 r. Prace na wiadukcie mają się więc zbiec w czasie z przebudową ul. Puławskiej. To rok później niż pierwotnie zaplanowano, ale też zakres przebudowy będzie większy. Będzie zdecydowanie bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

III etap to realizacja wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Okulickiego. Po analizie zakresu remontu, specjaliści z GDDKiA doszli do wniosku, że taki wiadukt trzeba również wybudować. Wtedy też wykonany zostanie tzw. by-pass, łączący ul. Puławską z ul. Wojska Polskiego. Według optymistycznych założeń, budowa wiaduktu mogłaby nastąpić za ok. 4-5 lat.

Czy to dobre czy złe wiadomości? Z jednej strony mamy mieć szybciej remont skrzyżowania, ale też później wykonane zostanie poszerzenie ul. Puławskiej. No i pojawia się perspektywa wiaduktu o czym w ogóle nie było mowy wcześniej. W sumie to jednak dobre wiadomości. Im szybciej zostanie wykonany remont skrzyżowania tym lepiej.

 

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

12.05.2017

Na dzisiejszej komisji omawialiśmy status kilku kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy Piaseczno. W posiedzeniu uczestniczył p. burmistrz Zdzisław Lis, urzędnicy wydziału IT – p. Krawczyk i p. Rosińska. Gościliśmy również p. Ksawerego Guta z Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Najpierw skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską. Pan Gut poinformował nas o tym, że GDDKiA wyłoniła wykonawcę przebudowy skrzyżowania. Zapewne wkrótce dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą. Najpierw projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę a potem sama budowy, jeszcze w tym roku. Równolegle starostwo powiatowe przygotowuje dokumentację projektową do uzyskania decyzji ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Chyliczkowską. Prace na tym skrzyżowaniu (będzie nowy układ tego skrzyżowania) zaczną się niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

Konsekwencją przebudowy skrzyżowania jest wprowadzenie dwukierunkowości u. Chyliczkowskiej. Wszelkie uzgodnienia w sprawie organizacji ruchu na ulicach sąsiednich, które należą do gminy powinny zostać zamknięte do końca czerwca br. i burmistrz potwierdził, że tak się stanie.

Kolejnym tematem było skrzyżowanie ul. Puławskiej i ul. Okulickiego oraz fragment ul. Puławskiej do ul. Energetycznej. Na podstawie uzgodnień z GDDKiA, gmina przystąpiła do wykonania szczegółowej koncepcji remontu zarówno skrzyżowania jak i fragmentu ul. Puławskiej. Koncepcja obejmuje też zminaę wjazu na teren firmy KUBARA LAMINA. Pan Krawczyk zaprezentował rysunki z przyjętumi rozwiązania – które nie są jeszcze ostateczne. Po analizie ewentualnych kolizji z elementami infrastruktury podziemnej okazało się, że uda się ich uniknąć – co zdecydowanie przyśpieszy przygotowanie dokumentacji projektowej. Według uzyskanych informacji koncpecja ma być gotowa do końca czerwca br. a dokumentacja projektowa we wrześniu/październiku br. Wtedy GDDKiA będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy remontu w przetargu publicznym. Prace miałyby się rozpocząć na początku przyszłego roku.

W dyskusji zwróciliśmy uwagę na konieczność objęcia koncepcją fragmentu ul. Okulickiego od skrzyżowania z ul. Puławską do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Dalej zaczyna się obszar objęty przebudową drogi wojewódzkiej 721, wykonywany przez MZDW. Trudno byłoby zrozumieć sutyację, w której pomiędzy wyremontowanym skrzyżowaniem przez GDDKiA a przebudowaną DW721 przez MZDW pozostaje „nietknięty” kawałek drogi. Zaproponowałem wniosek o następującej treści:

„Komisja wnioskuje o rozszerzenie szczegółowej koncepcji remontu ul. Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego włącznie, wykonywanym na zlecenie gminy Piaseczno, o fragment drogi 721 od w.w. skrzyżowania do granic projektu przebudowy DW721 (realizowanej obecnie przez MZDW), z uwzględnieniem bezpośredniego łącznika DK79 z ul. Wojska Polskiego.”

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie i trafi do burmistrza, który go rozpatrzy.

Następnie komisja zapoznała się ze stanem prac projektowych dróg dojazdowych do węzła Antoninów na projektowanej drodze ekspresowej S7. Uzyskaliśmy informację, że projektowanie podzielone jest na 3 odcinki i dla każdego z odcinków przygotowano dokumentację celem uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. Postępowania w celu uzyskania tych pozwoleń zostały wszczęte. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosków o uzyskanie decyzji ZRID, co wciąż może nastąpić jeszcze w tym roku. W WPF gminy na lata 2017-2019 przewidziano środki na realizację tych połączeń. W sumie będą to 3 ronda i ok. 3 km dróg.

Ostatni temat dotyczył projektowania i realizacji układu komunikacyjnego w rejonie ulic Berberysowej, Irysów i Astrów. Komisja przegłosowała wniosek do burmistrza o następującej treści:

„Komisja wnioskuje o podział zadania pn. „wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru realizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + Astrów + budowa” na etapy oraz  odstąpienie od uzyskania decyzji budowlanej w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.”

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na 13.04.2017 r.

 

 

 

Komisja poświęcona była propozycji, jaką złożyli gminie i starostwu przedstawiciele firmy Teraz Energia sp. z o.o., dotyczącej udziału urzędu w organizacji na terenie gminy Piaseczno klastra Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI.

Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest „klaster energii”. Jest nim cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw. W jego skład wchodzić mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Klastry energii mają na celu przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej i samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin.

Ministerstwo Energii planuje wybór kilku klastrów, które zaproponują realizację w najbliższych 15 miesiącach szeregu projektów z zakresu efektywności energetycznej. Takie projekty miałyby wsparcie w postaci dofinansowania ze środków POIŚ i NFOŚ. Sam klaster nie realizuje projektów, beneficjentami będą osoby, firmy, instytucje, które będą chciały zrealizować projekty zaproponowane przez poszczególne klastry. Na przykład beneficjentem może być osoba fizyczna, która zrealizuje projekt z listy zaproponowanych przez klaster projektów. Beneficjentem może być też sama gmina – musiałaby zaproponować projekty, które potem zostałyby przez nią zrealizowane ze wsparciem środków z POIŚ. Dziś nie wiadomo jeszcze, jakie poziom wsparcia będzie dostępny.

Propozycja dotyczy udziału gminy w porozumieniu pt. Klaster Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI. Przez najbliższy 4-5 miesięcy miałyby powstać szczegółowe dokumenty i lista projektów, które zgłoszone byłyby do ministerstwa. Koszt takiego działania przedstawiciele Teraz Energia oszacowali na 60 tys. zł, który byłby podzielony równo pomiędzy partnerów Klastra.

W komisji wzięło udział 7 członków komisji. Przewodniczący komisji postawił wniosek, o wydanie przez komisję pozytywnej opinii na temat udziału gminy Piaseczno w takiej inicjatywie i zachęceniu burmistrza do dalszych prac nad porozumieniem ze Starostą i Teraz Energia.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji. 3 osoby głosowały „za”, 3 osoby głosowały „przeciw”. Oznacza to, że komisja nie zajęła stanowiska.

Kontynuacja dyskusji o statusie zadań inwestycyjnych oraz stanowisku wojewody i starosty w sprawie pozwoleń wodno-prawnych. Okazało się, że wojewoda stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne powinno być wydane zarządcy drogi, czyli burmistrzowi.

Oznacza to, że wszystkie decyzje ZRID powinny być wydawane dla burmistrza, a co za tym idzie również pozwolenia wodno-prawne. Starosta stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne wydaje się na gminę. Spór niezwykle ważny, ponieważ dotyczy większości inwestycji – które albo są w trakcie realizacji albo są na etapie kompletowania dokumentacji (w tym decyzji wodno-prawnych).

W świetle stanowiska wojewody, należałoby ponownie uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, tym razem na burmistrza (dotychczas Starosta wydawał decyzję dla Urzędu Miasta i Gminy).

Wydawanie decyzji wodno-prawnej zajmuje Staroście Piaseczyńskiemu 9-12 miesięcy. To ewenement w skali kraju! Są starostwa, gdzie takie decyzje wydaje się w 30 dni (to ustawowy termin). Gdyby teraz przyjąć, że burmistrz musi ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję wodno-prawną, to mamy 9 miesięcy w przysłowiowe „plecy” (może teraz mniej, gdyż nie zmienia się dokumentacja).

Komisja złożyła wniosek do burmistrza dotyczący współpracy ze Starostą i wypracowania takiego sposobu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wodno-prawnej, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie takiej decyzji.

Inną poruszaną kwestią była koordynacja prac wydziału IT i wydziału Zamówień Publicznych.

Komisja złożyła wniosek do burmistrza o wprowadzenie takiej organizację pracy, która przyśpieszyłaby uruchomienie przetargu – obecnie wydział IT rozpoczyna przygotowanie dokumentacji przetargowej po otrzymaniu decyzji ZRID i pełnej dokumentacji technicznej (ostemplowanej w Starostwie Powiatowym).

Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się ze aktualnym stanem realizacji zadań remontowo inwestycyjnych dotyczących dróg, zapisanych w budżecie gminy Piaseczno na 2017 r.
Naczelnik wydziału IT, p. Włodzimierz Rasiński przedstawił status dla 9 największych zadań inwestycyjnych. 3 zadania nie mają zagrożeń, są w trakcie realizacji. Kolejne 2 są w toku, ale występują jakieś perturbacje, dla 4 kolejnych zadań trzeba dokonywać zmian bądź uzupełnień w dokumentacji, co albo opóźni rozpoczęcie budowy albo przedłuży samą budowę (np. przebudowa skweru Kisiela).
Radni i urzędnicy dyskutowali nad procesem wydawania pozwoleń wodno-prawnych przez starostwo powiatowe oraz o stanowisku wojewody w sprawie wydawania decyzji ZRID. Temat ten ma być kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

16 lutego br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji polityki gospodarczej. Odwiedziliśmy Grodzisk Mazowiecki. Komisja zapoznała się ze sposobem organizacji płatnego parkowania w Grodzisku Mazowieckim, które funkcjonuje tam od lat dziewięćdziesiątych.

W okolicach dworca codziennie zostawianych jest ok. 2000 samochodów. Strefy płatnego parkowania obejmują okolice dworca. Obecnie Grodzisk przystępuje do budowy parkingu wielopoziomowego przy dworcu – koszt to ok. 19 mln. zł, projekt będzie finansowany w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Będzie to typowy Park&Ride – posiadacze biletów miesięcznych na komunikację miejską nie będą płacić za postój.

Członkowie komisji zapoznali się też z centrum miasta, które powstało poprzez zamknięcie głównej ulicy dla ruchu kołowego. Powstał deptak, który uruchomił szereg pozytywnych procesów rozwojowych w centrum.

W posiedzeniu komisji wzięło udział 6 radnych, burmistrz Zdzisław Lis i pełnomocnik burmistrza, p. Anna Bednarska.

Posiedzenie komisji poświęcone centrum miasta. Stawiam pytanie: Centrum Piaseczna – dokąd zmierzamy? otwierając dyskusję wśród członków komisji i gości. Temat wywołujący emocje, bo dotyczy wielu aspektów: płatnego parkowania, organizacji ruchu, przestrzeni publicznej, publicznych pieniędzy.
Tym posiedzeniem rozpoczynamy szereg spotkań z urzędnikami i zaproszonymi gośćmi by poznać możliwości, ograniczenia, doświadczenia innych.
Wstępem do dyskusji była prezentacja, którą można obejrzeć tutaj.