Wpisy

Komisja poświęcona była propozycji, jaką złożyli gminie i starostwu przedstawiciele firmy Teraz Energia sp. z o.o., dotyczącej udziału urzędu w organizacji na terenie gminy Piaseczno klastra Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI.

Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest „klaster energii”. Jest nim cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw. W jego skład wchodzić mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Klastry energii mają na celu przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej i samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin.

Ministerstwo Energii planuje wybór kilku klastrów, które zaproponują realizację w najbliższych 15 miesiącach szeregu projektów z zakresu efektywności energetycznej. Takie projekty miałyby wsparcie w postaci dofinansowania ze środków POIŚ i NFOŚ. Sam klaster nie realizuje projektów, beneficjentami będą osoby, firmy, instytucje, które będą chciały zrealizować projekty zaproponowane przez poszczególne klastry. Na przykład beneficjentem może być osoba fizyczna, która zrealizuje projekt z listy zaproponowanych przez klaster projektów. Beneficjentem może być też sama gmina – musiałaby zaproponować projekty, które potem zostałyby przez nią zrealizowane ze wsparciem środków z POIŚ. Dziś nie wiadomo jeszcze, jakie poziom wsparcia będzie dostępny.

Propozycja dotyczy udziału gminy w porozumieniu pt. Klaster Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI. Przez najbliższy 4-5 miesięcy miałyby powstać szczegółowe dokumenty i lista projektów, które zgłoszone byłyby do ministerstwa. Koszt takiego działania przedstawiciele Teraz Energia oszacowali na 60 tys. zł, który byłby podzielony równo pomiędzy partnerów Klastra.

W komisji wzięło udział 7 członków komisji. Przewodniczący komisji postawił wniosek, o wydanie przez komisję pozytywnej opinii na temat udziału gminy Piaseczno w takiej inicjatywie i zachęceniu burmistrza do dalszych prac nad porozumieniem ze Starostą i Teraz Energia.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji. 3 osoby głosowały „za”, 3 osoby głosowały „przeciw”. Oznacza to, że komisja nie zajęła stanowiska.

Kontynuacja dyskusji o statusie zadań inwestycyjnych oraz stanowisku wojewody i starosty w sprawie pozwoleń wodno-prawnych. Okazało się, że wojewoda stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne powinno być wydane zarządcy drogi, czyli burmistrzowi.

Oznacza to, że wszystkie decyzje ZRID powinny być wydawane dla burmistrza, a co za tym idzie również pozwolenia wodno-prawne. Starosta stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne wydaje się na gminę. Spór niezwykle ważny, ponieważ dotyczy większości inwestycji – które albo są w trakcie realizacji albo są na etapie kompletowania dokumentacji (w tym decyzji wodno-prawnych).

W świetle stanowiska wojewody, należałoby ponownie uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, tym razem na burmistrza (dotychczas Starosta wydawał decyzję dla Urzędu Miasta i Gminy).

Wydawanie decyzji wodno-prawnej zajmuje Staroście Piaseczyńskiemu 9-12 miesięcy. To ewenement w skali kraju! Są starostwa, gdzie takie decyzje wydaje się w 30 dni (to ustawowy termin). Gdyby teraz przyjąć, że burmistrz musi ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję wodno-prawną, to mamy 9 miesięcy w przysłowiowe „plecy” (może teraz mniej, gdyż nie zmienia się dokumentacja).

Komisja złożyła wniosek do burmistrza dotyczący współpracy ze Starostą i wypracowania takiego sposobu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wodno-prawnej, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie takiej decyzji.

Inną poruszaną kwestią była koordynacja prac wydziału IT i wydziału Zamówień Publicznych.

Komisja złożyła wniosek do burmistrza o wprowadzenie takiej organizację pracy, która przyśpieszyłaby uruchomienie przetargu – obecnie wydział IT rozpoczyna przygotowanie dokumentacji przetargowej po otrzymaniu decyzji ZRID i pełnej dokumentacji technicznej (ostemplowanej w Starostwie Powiatowym).

Posiedzenie komisji poświęcone centrum miasta. Stawiam pytanie: Centrum Piaseczna – dokąd zmierzamy? otwierając dyskusję wśród członków komisji i gości. Temat wywołujący emocje, bo dotyczy wielu aspektów: płatnego parkowania, organizacji ruchu, przestrzeni publicznej, publicznych pieniędzy.
Tym posiedzeniem rozpoczynamy szereg spotkań z urzędnikami i zaproszonymi gośćmi by poznać możliwości, ograniczenia, doświadczenia innych.
Wstępem do dyskusji była prezentacja, którą można obejrzeć tutaj.