W czwartek odbyło się posiedzenie połączonych komisji: inwestycji i finansów oraz polityki gospodarczej. Przedmiotem obrad była umowa pomiędzy gminą a Sądem i Prokuraturą w zakresie użyczenia budynku, który jest własnością gminy.

Radni zapoznali się z porozumieniem z 1997 r., które przewidywało, że gmina wybuduje budynek i odda go Sądowi i Prokuraturze. W 2004 r. podpisana było umowa o sposobie finansowania budowy tego budynku: gmina przeznaczyła na ten cel działkę o powierzchni ponad 9000 m2 i miała pokryć 70% kosztów budowy. Pozostałe 30% miał pokryć Sąd i Prokuratura.

Budynek został oddany do użytku w 2008 r. i od tego czasu jest w użytkowaniu przez Sąd i Prokuraturę. W 2015 r. została podpisana umowa użyczenia, w której gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania działki i budynku na rzecz Sądu i Prokuratury, ze wskazaniem konkretnej daty (po aneksie jest to koniec 2018 r.) a Sąd i Prokuratura zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania budynku, w tym kosztów napraw i remontów.

Sąd i Prokuratura stoją na stanowisku, że w budynku pojawiły się usterki wynikające z wad konstrukcyjnych budynku i gmina powinna te usterki usunąć, zanim Sąd i Prokuratura zdecydują się na przejęcie tego budynku na własność – nieodpłatnie oczywiście. Koszt usunięcia tych usterek szacuje się na 1.1 mln zł. Nie komentuję tego, tylko przedstawiam ich stanowisko. Radni udali się na wizję lokalną i oglądali te usterki.

Czeka nas teraz kolejne posiedzenie komisji, na których będziemy pewnie dyskutować o zasadności ponoszenia takiego wydatku przez gminę w obliczu zapisów umowy i nieodpłatnego przekazania działki i budynku na rzecz Skarbu Państwa w przyszłości.  Wśród radnych pojawiły się również wątpliwości co do zasadniczej kwestii – czy gmina powinna nieodpłatnie przekazywać ten majątek, szacowany według kosztów poniesionych na budowę budynku i wartości działki na ok. 30 mln zł (z czego ok. 5 mln zł to wydatek poniesiony przez Sąd i Prokuraturę).

Jak się czasem mówi: sprawa jest rozwojowa.

Robert Widz

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

27.04.2018

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.