Wyłożona ponownie do publicznego wglądu propozycja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, biorąca pod uwagę m.in. część uwag zgłoszonych przez mieszkańców, w mojej opinii jest rozsądnym kompromisem pomiędzy potrzebami dynamicznie rozwijającej się społeczności a możliwościami gminy.
W związku z tym składam następujące uwagi (Józefosław i Józefosław III łącznie):

 1. Utrzymanie zaproponowanych   w projekcie planu wskaźników intensywności zabudowy, wskaźników powierzchni biologicznie czynnej oraz usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.
 2. Utrzymanie zaproponowanych terenów ZP.
 3. Zmiana przeznaczenia części działki gminnej 52/40 (przedłużenie ul. Księżycowej), oznaczonej obecnie jako MN na teren zieleni publicznej ZP.
 4. Utrzymanie funkcji terenu oznaczonego na planie jako Terenowe budowle sportowe.
 5. Utrzymania zaproponowanej sieci dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych.
 6. Oznaczenie drogi 33 KDD jako strefy uspokojonego ruchu.
 7. Utrzymanie wszystkich zaproponowanych ciągów pieszo-rowerowych
 8. Utrzymanie wszystkich zaproponowanych kategorii dróg publicznych.
 9. Utrzymanie zaproponowanych placów miejskich.
 10. Oznaczenie placu przed szkołą publiczną na terenie 1UO jak placu miejskiego KPP.
 11. Zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego w planie jako 3 U/MN na 3MN/U.
 12. Zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego 4 U na 4 MN/U.
 13. Utrzymanie wszystkich zaproponowanych linii rozgraniczających pasa drogowego.
 14. Utrzymanie terenu 1UK przeznaczonego pod usługi kultury.
 15. Utrzymanie zaproponowanego zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Jutrzenki, XXI Wieku, Julianowska i Wenus, w szczególności lokalizacji  placu publicznego, drogi publicznej, ciągu pieszego oraz usług w parterach budynków.
 16. Uwzględnienie potrzeby zwiększenia miejsc parkingowych na ul. Ogrodowej w okolicy kościoła poprzez:
  1. Zaprojektowanie ulicy z dodatkowymi miejscami parkingowymi (co nie jest uwagą do mpzp) LUB
  2. Wydzieleniem dodatkowego terenu pod parking z fragmentu terenu 1ZP (uwaga do mpzp)
 17. Utrzymanie wszystkich ustaleń dotyczących rozmieszczenia reklam i szyldów oraz stawiania ogrodzeń.

 

Robert Widz

21.09.2017