Szanowni państwo w dniu dzisiejszym 19.04.2017 Radni Rady Miejskiej w Piasecznie przyjęli uchwałę, w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Piaseczno przez m.st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.

Przygotowany został więc projekt uchwały, którą stosunkiem głosów 21 za przy 2 wstrzymujących się radni przyjęli na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia. Wcześniej projekt został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez radnych z komisji prawa, polityki gospodarczej, oświaty i sportu. Przed głosowaniem Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno Arkadiusz Czapski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zaś przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza odczytał tekst petycji mieszkańców.

Wiceprzewodniczący rady Michał Rosa, jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy przedstawił stanowisko tego organu doradczego. Młodzieżowa Rada przeprowadziła internetową ankietę wśród rówieśników w której udział wzięło 471 osób – 348 z nich czyli 74% opowiedziało się przeciwko włączeniu Piaseczne do nowej struktury, zaś 124 czyli 26 % opowiedziało się za przyłączeniem.

Ustala się następującą treść pytania referendum:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła Gminę Piaseczno?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

Referendum odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 r.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.