OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz Uchwały Nr 296/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551, a także na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych – załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie w dniu 28 października 2021 r. w godzinach: od 16.30 do 18.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 22 października 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.