Jestem Państwu winien małe sprostowanie dotyczące informacji przekazanej wcześniej przez radną Katarzynę Krzyszkowską – Sut na naszym wspólnym portalu jozefoslawdwazero.pl.

Informacja dotyczy procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, którego właścicielem jest firma Vantiva – dawniej Technicolor.

W 2018 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), który ograniczył sposób zagospodarowania fragmentu tego terenu. Intencją gminy było zabezpieczenie tego terenu pod zieleń i sport oraz ograniczenie terenu na którym możliwa byłaby zabudowa produkcyjna. Zapisy miejscowego planu ychwalonego w 2018 r. obrazuje rysunek:

 

Właściciel terenu uznał, że nowy plan jest dla niego niekorzystny i zaskarżył plan miejscowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pomijając szczegóły dotyczące procedury sądowej (orzeczenia są publicznie dostępne na stronie centralnej bazy orzeczeń sądów administracyjnych, linki podamy w informacji na stronie internetowej urzędu), ostatecznie WSA uchylił uchwalone przez gminę zapisy mpzp dla terenu spółki Vantiva.

Oznacza to, że obecnie dla tego terenu nie ma mpzp. W takiej sytuacji właściciel może wystąpić do gminy o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT), które wydawane są na tzw. zasadach dobrego sąsiedztwa, a w tym przypadku może być to np. zabudowa mieszkaniowa. Ponieważ zależy nam na przeznaczeniu części terenu pod cel publiczny, rozpoczęliśmy rozmowy ze spółką Ventiva na temat określenia sposobu zagospodarowania tego terenu, uwzględniającego potrzeby mieszkańców Józefosławia w zakresie otwartych terenów sportu i rekreacji. Jednocześnie w sierpniu br. Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ponownego sporządzenia planu miejscowego dla terenu produkcyjnego, co daje gminie możliwość wstrzymania procedury wydania WZiZT.

Tutaj należy podkreślić, że plany miejscowe uchwalane przez gminę w obowiązującym porządku prawnym nie mogą być sprzeczne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. A Studium przewiduje na tym terenie funkcję produkcyjną. Dotąd zatem, dopóki obowiązuje Studium, nowy plan miejscowy musi również przewidywać na tym terenie funkcję produkcyjną, wykluczając przeznaczenie jej pod sport i zieleń.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z intencją gminy jest możliwe albo poprzez porozumienie z właścicielem terenu na etapie uzyskania WZiZT albo poprzez zmianę Studium. I tu – na nasze szczęście – musimy skorzystać z nowych przepisów prawa w obszarze planowania przestrzennego, które weszły w życie we wrześniu 2023r. Studium zastąpione zostało planem ogólnym, który będzie prawem lokalnym. Gminy mają obowiązek uchwalić do końca 2025r. Stąd na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (17.10.2023 r.) pojawia się projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzeniu planu ogólnego dla całej gminy. Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały rozpocznie się cała procedura związana z przygotowaniem planu ogólnego, a więc wykonanie analiz, zbieranie wniosków, konsultacje społeczne, wyłożenia itd. Przewidujemy, że procedura zajmie ok. 2 lata.

W ramach uchwalenia planu ogólnego Rada Miejska przy udziale społeczeństwa będzie decydować o funkcjach poszczególnych terenów, również o zmianie obecnego przeznaczenia – np. z funkcji produkcyjnej na mieszkaniową, usługową, zieleń czy sport.

Czy zatem składanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenu produkcyjnego  przy sporządzeniu mpzp dla terenu, który w obowiązującym Studium jest terenem produkcyjnym ma sens?

Trzeba mieć na uwadze, że wnioski mieszkańców w sprawie uwzględnienia terenów sportu i rekreacji złożone w procedurze planu miejscowego będą odrzucone z uwagi na niezgodność ze studium. Takie wnioski potrzebne będą na etapie pracy nad planem ogólnym, o czym mieszkańcy będą  informowani zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym. Najprawdopodobniej będzie miało to miejsce za około 6-8 miesięcy.

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie społeczne procedurą planistyczną dla tego obszaru gminy. Dyskusja o tym, jaka przyszłość czeka ten teren, jest bardzo potrzebna i czas jest na to również odpowiedni, choć nie jest to uwarunkowane procedurą przystąpienia do sporządzenia mpzp. Z pewnością dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami jest dobrą okazją do rozpoczęcia tej dyskusji a także określenia sobie uwarunkowań prawnych i formalnych oraz określenia różnych scenariuszy i możliwości ich realizacji – zarówno z punktu widzenia gminy, czyli lokalnej społeczności, jak i właściciela terenu.

 

Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

18.10.2023

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.