Aktualizacja – inwestycje, remonty i zagadnienia w zakresie infrastruktury drogowej w Józefosławiu, Julianowie i okolicy.

drogi jj2

 

Stan: Maj 2016 r.

1.       Ul. Cyraneczki – skrzyżowanie z ul. Julianowską

Decyzja o pozwoleniu na budowę przepustu pod ulicą Cyraneczki jest wreszcie prawomocna. Po miesiącu oczekiwania na dostarczenie zwrotki przez Pocztę Polską, osoba będąca stroną w postępowaniu administracyjnym osobiście potwierdziła w Starostwie Powiatowym brak zastrzeżeń do decyzji – dziękujemy!

Teraz przetarg i budowa. Według zapewnień Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego, budowa rozpocznie się w czerwcu 2016. Jeszcze trochę cierpliwości. We wrześniu na pewno dzieci pójdą chodnikiem do szkoły.

Aktualny projekt tego skrzyżowania można obejrzeć tutaj.

 

2.       Ul. Wilanowska – odcinek od ul. Uroczej do ul. Działkowej

Wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji ZRID na budowę ul. Wilanowskiej trafił do Starostwa Powiatowego. Poprosiliśmy Zarząd Powiatu o maksymalne usprawnienie tego procesu. Dopiero po decyzji ZRID można ogłosić przetarg. Nie wyobrażam sobie dalszego opóźnienia w budowie tej najbardziej ruchliwej ulicy w Józefosławiu. Budowa ma rozpocząć się jak tylko będzie decyzja ZRID.

Koncepcję przebudowy ul. Wilanowskiej można zobaczyć tutaj.

3.       Ul. Cyraneczki – odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej

Ta ulica budowana jest przez Starostwo Powiatowe. Na ostatniej sesji Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 1.200 tys. na jej budowę. Obecnie trwa uzyskanie decyzji ZRID. Czekamy na informacje ze Starostwa Powiatowego – Pan Ksawery Gut obiecywał rozpoczęcie budowy tej ulicy jeszcze przed wakacjami. Koncepcję tego odcinka można zobaczyć tutaj.

4.       Ul. Geodetów

Trwa projektowanie ulicy Geodetów, od skrzyżowania z ul. Puławską do skrzyżowania z ulicą Julianowską, wraz z rondem przy ul. Wilanowskiej oraz ul. Energetyczną od ronda do planowanego ronda przy ul. Rubinowej. Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na koniec 2016 r. W pierwszej kolejności budowane będzie rondo i fragment ul. Energetycznej oraz skrzyżowanie z ul. Puławską. Kolejność budowy, terminy oraz organizacja objazdów będą określone w chwili ogłoszenia przetargu na budowę, już po uzyskaniu decyzji ZRID. Mamy nadzieję, że rozpoczęcie budowy ronda nastąpi w pierwszej połowie 2017 r.

Koncepcję ul. Geodetów można obejrzeć tutaj.

5.       Ul. Olchowa

Trwa projektowanie ul. Olchowej, z fragmentem ul. Ogrodowej od ul. Olchowej do Cyraneczki. Budowa tej ulicy planowana jest na lata 2018-2019, środki finansowe zabezpieczone są w Wieloletnim Planie Finansowym gminy Piaseczno. Koncepcję ul. Olchowej można obejrzeć tutaj.

6.       Ul. Krótka

Trwa projektowanie ul. Krótkiej. Ze względu na odstępstwo od norm w zakresie szerokości pasa drogowego, projekt będzie wymagał uzyskania akceptacji Starosty lub odpowiedniego ministerstwa. Po uzyskaniu decyzji ZRID, ulica będzie czekać „w kolejce” na realizację. Biorąc pod uwagę budowę przedłużenia ul. Cyraneczki do ul. Osiedlowej, co ma nastąpić w 2016 r., ruch na tej ulicy powinien radykalnie się zmniejszyć.

 7.       Ul. Osiedlowa

Remont ulicy planowany na kwiecieć/maj został opóźniony, ze względu na konieczność wymiany instalacji gazowej zgłoszonej przez PGNIG. Lepiej poczekać z remontem niż potem łatać jezdnię. Wymiana instalacji ma być wykonana w czerwcu a remont planowany jest zaraz po zakończeniu prac PGNIG.

Koncepcję remontu można obejrzeć tutaj.

 8.       Ul. Tenisowa

Koncepcja remontu niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych jest gotowa. Brakujący fragment ulicy będzie wykonany z kostki jako ciąg pieszo-jezdny. Wydział ITP przygotowuje zgłoszenie do Starostwa Powiatowego oraz dokumentację przetargową, a ogłoszenie i wykonanie ulicy odbędzie się sukcesywnie zgodnie z możliwościami organizacyjnymi wydziału.

9.       Ul. Jutrzenki – ciąg pieszo rowerowy łączący u. XXI wieku z ul. Wenus

Gmina jest właścicielem działek drogowych, które umożliwiają połączenie ul. Wenus i XXI w. ciągiem pieszo-rowerowym. Biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu przy budynki nr 21, gmina przygotowała koncepcję zmiany przebiegu ulicy Jutrzenki, która będzie przedstawiona wspólnocie mieszkańców. Mam nadzieję, że propozycja spotka się z akceptacją mieszkańców. Wtedy można będzie przygotować się do budowy ciągu pieszo-rowerowego – przygotować dokumentację i ogłosić przetarg.

10.   Dojście do parku – przedłużenie ul. Pastelowej

Przygotowywana jest koncepcja przedłużenia ul. Pastelowej jako ciągu pieszo-rowerowego. Decyzje czy i kiedy taki ciąg powstanie zapadną dopiero po uchwaleniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają prace na propozycją mpzp i będzie on przedmiotem konsultacji społecznych zgodnie z formalną procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

11.   Ul. Spacerowa

Obecnie trwają prace nad koncepcją ulicy, wraz z łącznikiem z ul. Wilanowską. Następny etap to prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji ZRID ulica będzie czekać na budowę, co będzie uzależnione od możliwości finansowych gminy.

12.   Ul. Kombatantów

Trwa projektowanie ul. Kombatantów. W pasie drogowym tej ulicy została wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa. Potrzebny będzie też most na Rowie Jeziorki. Bardzo potrzebna ulica, która po przedłużeniu ulicy Cyraneczki w kierunku torów kolejowych stanowić będzie istotne odciążenie ul. Wilanowskiej od ruchu skierowanego w stronę Warszawy przez ul. Prawdziwka.

13.   Ul. Sybiraków

Zaplanowane jest podniesienie wysokości jezdni na skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki, co ma uniemożliwić spływ wód opadowych z ul. Cyraneczki na Sybiraków. Wykonane jesienią 2015 r. odwodnienie ul. Cyraneczki zmniejszyło już ten problem, który jednak dalej występuje przy intensywnych opadach. Zadanie zostanie wykonane w 2016 r., zgodnie z możliwościami organizacyjnymi wydziału ITP.

14.   Ul. Energetyczna – utwardzenie pobocza

W ciągu 2 miesięcy nastąpi utwardzenie pobocza płytami mono-blok, jako tymczasowe rozwiązanie do czasu budowy ronda przy ul. Wilanowskiej.

15.   Ul. Energetyczna – odcinek od ronda Fashion House do planowanego ronda Rubinowa

Ten fragment ulicy Energetycznej powstanie w najbliższym czasie tylko wtedy, gdy Auchan zdecyduje się na inwestycję w rozbudowę swojego centrum handlowego. Obecnie nie ma jeszcze porozumienia w tej sprawie pomiędzy gminą a Auchan. Gmina projektuje ul. Energetyczną od ronda Wilanowska do ronda Rubinowa. Obecnie planowany jest do wybudowania jedynie fragment od ronda Wilanowska do wjzadu do osiedla Elektra. Pozostała część, ze względu na ogromne koszty usuwania kolizji z kablami energetycznymi pozostaje w sferze marzeń.

16.   Ul. Geodetów – chodnik

Pozostał niewielki fragment ul. Geodetów bez chodnika. Grunt na którym można byłoby zrobić chodnik należy do osób prywatnych. Pomimo prób nie udało się uzyskać zgód właścicieli na utwardzenie pobocza. W związku z tym budowa chodnika musi poczekać do kompleksowej przebudowy ul. Geodetów. Ten fragment ma szansę powstać jako pierwszy, wraz z rondem przy ul. Wilanowskiej.

17.   Ul. Wenus

Trwa projektowanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Wenus. Zabezpieczono środki finansowe na budowę w Wieloletnim Planie Finansowym na rok 2017.

Koncepcję ulicy można zobaczyć tutaj.

18.   Ul. Ogrodowa

Ulica Ogrodowa na odcinku od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki jest w bardzo złym stanie. Jednak ze względu na planowaną budowę ronda przy Wilanowskiej i ul. Geodetów, remont trzeba odłożyć w czasie. Wzmożony ruch spowodowany objazdem ul. Wilanowskiej zniszczyłby efekty remontu.

19.   Ul. Ogrodowa – miejsca parkingowe

Gmina dysponuje działką drogową przy kościele, naprzeciwko osiedla Brzozowy Park. Teren ten zostanie utwardzony i przeznaczony pod dodatkowe miejsca parkingowe. Prace mają być wykonane w 2016 r., zgodnie z możliwościami organizacyjnymi wydziału ITP.

20.   Ul. Ogrodowa – remont chodnika

W 2016 r. planowana jest naprawa chodnika na ul. Ogrodowej od ul. Dzikiej Róży do ul. Feniksa. Rozważane jest poszerzenie chodnika, co może odbyć się jedynie kosztem jezdni. Zobaczymy jakie zapadną decyzje w tej sprawie. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z możliwościami organizacyjnymi wydziału ITP.

21.   Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej i ul. Cyraneczki

W przełomie maja i czerwca mają być wykonane pomiary natężenia ruchu na kilku newralgicznych skrzyżowaniach w Józefosławiu. Pozwoli to na analizę i przygotowanie propozycji zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. W zależności od wyniku analizy, proponowane zmiany będą wykonane w zależności od możliwości finansowych gminy. Zlecono wykonania oznakowania poziomego.

22.   Ul. Polna

Trwają prace na koncepcją przebudowy ulicy Polnej w Chyliczkach. Kolejnym etapem będzie projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. Budowa planowana jest na 2018 r.

23.   Ul. Cyraneczki – odcinek od ul. Sybiraków do torów kolejowych

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Obecnie trwają prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę. Budowa planowana jest na 2017-2018 rok.

24.   Ul. Działkowa

Ta ulica jest w zarządzie gminy Konstancin-Jeziorna. Gmina Piaseczno przeznaczyła 100 tys. zł na dotację dla gminy K-J na projekt i uzyskanie decyzji ZRID. Jednak nie ma szans na wybudowanie tej ulicy, której koszt szacuje się na kilkanaście milionów zł. Na tym etapie pozostaje wciąż do rozstrzygnięcia kwestia charakteru tej ulicy, szerokości pasa drogowego itp. To wszystko rzutuje na koszty budowy i odszkodowań za przejmowane grunty.

25.   Ul. Działkowa – przedłużenie ul. Wilanowskiej

Po wykonaniu projektu ul. Działkowej, ten odcinek ma zostać wybudowany w pierwszej kolejności.

26.   10 KDD

Trwają rozmowy z gminą Konstancin-Jeziorna na temat możliwości wybudowania drogi 10 KDD (znajduje się w granicach gminy K-J), w celu zmniejszenia natężenia ruchu na ulicy Działkowej. Po przedłużeniu ul. Cyraneczki do torów kolejowych możliwe byłoby połączenie jej z ulicą 10 KDD. Dzięki temu mogłaby nastąpić radykalna poprawa sytuacji na ul. Działkowej. Miałoby to również wpływ na koncepcję budowy ul. Działkowej a więc i koszty. Liczymy, że decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu kilku tygodni.

27.   Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Kuropatwy

W związku z budową centrum handlowego Selgros, ma nastąpić przebudowa tego skrzyżowania. Powstanie sygnalizacja świetlna a skręcać będzie można w każdych kierunkach – czyli m.in. z Puławskiej w lewo w Kuropatwy i z Kuropatwy w lewo w kierunku Piaseczna.

28.   Ul. Kuropatwy

W związku z budową centrum handlowego Selgros gmina Lesznowola projektuje ul. Kuropatwy od ul. Puławskiej do końca terenów KGO. Ma być dogodny wjazd z ul. Puławskiej i obsługa ruchu do centrum handlowego. Nie uzyskałem informacji, kiedy planowana jest budowa, ale można się domyślać, że powinna być gotowa wraz z otwarciem centrum handlowego.

29.   Ul. Kuropatwy – połączenie z ul. Cyraneczki

Pozostanie ok. 600 m odcinek ul. Kuropatwy, który wymagać będzie przebudowy. Ruch z ul. Cyraneczki wpadnie w to „wąskie gardło”. To zadanie Starostwa Powiatowego, które musi uzgodnić ten projekt z gminą Lesznowola i Miastem st. Warszawy. Termin nieznany.

30.   Ul. Okulickiego

Ulica Okulickiego to DW721, będąca w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mimo ważnej decyzji ZRID na przebudowę tej drogi, nie ma planów budowy tej drogi – nie ma zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Skrzyżowanie tej ulicy z ul. Julianowską – udręka kierowców – to również odpowiedzialność MZDW. Więcej na temat tego skrzyżowania można znaleźć tutaj.

31.   Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego

Czyli skrzyżowanie drogi krajowej 79 z drogą wojewódzką nr 721. Skrzyżowanie w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddziału w Ożarowie Mazowieckim. Nie ma żadnych planów przebudowy DK 79 na odcinku od ul. Energetycznej do Góry Kalwarii. Więcej info na temat tego skrzyżowania można znaleźć tutaj.

32.   Ul. Kameralna – chodnik

Na ulicy Kameralnej brakuje fragmentu chodnika od strony Wilanowskiej, po południowej stronie. Zadanie zostało wpisane do remontów na 2016 r.. Chodnik połączy się z nowym chodnikiem na ul. Wilanowskiej, który powstanie w ramach jej przebudowy (poz. 2). 

Robert Widz

15.05.2016 r.

 

7 komentarzy:
 1. Rob
  Rob says:

  Jakoś słabo sobie wyobrażam poszerzenie ulicy Kuropatwy, bez wykupu nieruchomości, na których niedawno powstały nowe domy. Dla mnie to iluzja.

  Odpowiedz
 2. KA
  KA says:

  Proszę o wyjaśnienie dlaczego budowa ul. Olchowej po raz kolejny została przesunięta. Na spotkaniu, które odbyło się w lipcu 2015 była mowa o realizacji w 2017. Tymczasem środki zostały przesunięte i teraz jest już mowa o 2018/19.

  Odpowiedz
  • admin
   admin says:

   Szanowna Pani,
   nie wiem kto opowiadał o realizacji Olchowej w 2017 r. W WPI (wieloletnim planie inwestycyjnym) w 2015 roku było jedynie projektowanie Olchowej. W budżecie 2016, po raz pierwszy w WPI pojawiła się budowa Olchowej, rozłożona na 2018 (500 tys.) i 2019 (1380 tys.). Nie ma więc mowy o przesunięciu tej budowy, możemy się cieszyć, że ta inwestycja pojawiła się WPI, ponieważ jest wiele dróg w gminie, które czekają na wybudowanie a nie ma ich w obecnym WPI.
   Z poważaniem,
   Robert Widz

   Odpowiedz
 3. józef_osłafowicz
  józef_osłafowicz says:

  Może warto dodawać aktualizację o zmianach w Wieloletnim Planie Finansowym podjętych decyzjami Rady i jak realizacja niektórych inwestycji jest przesuwana na lata kolejne…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.