Na komisji m.in. Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pracowaliśmy nad tematem małej retencji wody do zagospodarowania na własnym terenie (np. przydomowe ogrody).

Zarządzeniem burmistrza od 1.02.2024 został ogłoszony nabór wniosków i będzie trwał do 31.03.2024 r. 

Poniżej informacje:

Ze środków budżetu Gminy Piaseczno dofinansowane są inwestycje polegające na:

1.      Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

2.      Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych,

zdjęcie roślin

Ogród deszczowy na skwerze przy Klubie Kultury w Józefosławiu

 6. Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, a procentowy udział dofinansowania zależy od przyjętych rozwiązań, tj.

– 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania ale nie więcej niż 6 000 zł przysługuje
w przypadku wykonania inwestycji gwarantującej jeden z możliwych sposobów zagospodarowania wody tj. polegających na rozsączaniu w gruncie wód opadowych
i roztopowych lub gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych,

– 80% kosztów kwalifikowanych dofinansowania realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 8 000 zł w przypadku wykonania inwestycji mieszanych*, przy czym kwota dotacji będzie wyliczona na podstawie łącznych kosztów wykonania tych inwestycji.

* inwestycjami mieszanymi są systemy składające się z przynajmniej jednego elementu służącego rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz przynajmniej jednego elementu służącego gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych.

Uwaga!
Dotacja nie przysługuje na inwestycje, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

 7. Procedura dotacyjna

W celu uzyskania dotacji do systemów małej retencji należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek dotacyjny wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5A lub ul. Kościuszki 5).

Więcej Informacji 

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.