Komisja poświęcona była propozycji, jaką złożyli gminie i starostwu przedstawiciele firmy Teraz Energia sp. z o.o., dotyczącej udziału urzędu w organizacji na terenie gminy Piaseczno klastra Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI.

Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest “klaster energii”. Jest nim cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw. W jego skład wchodzić mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Klastry energii mają na celu przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej i samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin.

Ministerstwo Energii planuje wybór kilku klastrów, które zaproponują realizację w najbliższych 15 miesiącach szeregu projektów z zakresu efektywności energetycznej. Takie projekty miałyby wsparcie w postaci dofinansowania ze środków POIŚ i NFOŚ. Sam klaster nie realizuje projektów, beneficjentami będą osoby, firmy, instytucje, które będą chciały zrealizować projekty zaproponowane przez poszczególne klastry. Na przykład beneficjentem może być osoba fizyczna, która zrealizuje projekt z listy zaproponowanych przez klaster projektów. Beneficjentem może być też sama gmina – musiałaby zaproponować projekty, które potem zostałyby przez nią zrealizowane ze wsparciem środków z POIŚ. Dziś nie wiadomo jeszcze, jakie poziom wsparcia będzie dostępny.

Propozycja dotyczy udziału gminy w porozumieniu pt. Klaster Liderów Efektywności Energetycznej KRAINA JEZIORKI. Przez najbliższy 4-5 miesięcy miałyby powstać szczegółowe dokumenty i lista projektów, które zgłoszone byłyby do ministerstwa. Koszt takiego działania przedstawiciele Teraz Energia oszacowali na 60 tys. zł, który byłby podzielony równo pomiędzy partnerów Klastra.

W komisji wzięło udział 7 członków komisji. Przewodniczący komisji postawił wniosek, o wydanie przez komisję pozytywnej opinii na temat udziału gminy Piaseczno w takiej inicjatywie i zachęceniu burmistrza do dalszych prac nad porozumieniem ze Starostą i Teraz Energia.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji. 3 osoby głosowały „za”, 3 osoby głosowały „przeciw”. Oznacza to, że komisja nie zajęła stanowiska.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.