Sytuacja takie jak w ostatnich dniach wywołują emocje i szukanie winnych. Obserwując to, co dzieje się na ulicach można oczywiście dojść do wniosków, że NIKT NIC NIE ROBI, a w szczególności gmina.

Rozumiem, że nie wszyscy czytają informacje na stronie gminy, studiują budżet gminy czy śledzą informacje na naszych stronach w mediach społecznościowych. Często też nie mówimy o wszystkim co robimy, bo przecież nie sposób o wszystkim mówić – tym bardziej że nie zajmuję się teraz „tylko” Józefosławiem, ale całą gminą.

Działania gminy w obszarze programu przeciwpowodziowego dla miejscowości Józefosław i Julianów (ze wskazaniem działań w całej gminie) przedstawiam poniżej:

 1. W 2018 mpzp zarezerwowane zostało 6 terenów publicznych wzdłuż Rowu Jeziorki – zablokowana została możliwość zabudowy tych terenów.
 2. Do dzisiaj wykupiliśmy 8 działek wzdłuż ul. Cyraneczki, które będą mogły być zagospodarowane pod małą i większą retencję. Działkę 47/156 nabywamy dzisiaj, po kilkunastu miesiącach rozmów, negocjacji i rozpoczęciu procedury wywłaszczeniowej.
 3. W czerwcu 2020 r. wykonaliśmy analizę zlewni Rowu Jeziorki na terenie Józefosławia i Julianowa oraz możliwości zagospodarowania wody opadowej w obszarach przyległych do Rowu Jeziorki
 4. W czerwcu/lipcu 2020 r. opracowaliśmy koncepcję błękitno – zielonej infrastruktury wzdłuż Rowu Jeziorki, którą można obejrzeć tutaj: koncepcja
 5. Na tej podstawie w sierpniu 2020 r. złożyliśmy wniosek do dofinansowanie z funduszy norweskich projektu pn. Wyposażenie cieku wodnego Rów Jeziorki w urządzenia retencyjne oraz zagospodarowanie terenów publicznych wzdłuż rowu na terenie Józefosławia i Julianowa w Gminie Piaseczno. W marcu 2021 r. otrzymaliśmy informacje o umieszczeniu tego projektu na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Czekamy na decyzję Premiera RP, która zatwierdza ostatecznie listę projektów do dofinansowania. Wartość projektu to ok. 20 mln zł, wartość dotacji ok. 10 mln zł. Rysunek do wniosku można obejrzeć tutaj: rysunek do wniosku
 6. W budżecie Gminy Piaseczno pojawiło się nowe zadanie pn. Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno, z finasowaniem w wysokości 3.5 mln zł w latach 2021 – 2024.
 7. Opracowaliśmy Opis Przedmiotu Zamówienia i ogłosiliśmy przetarg na wyłonienia konsultanta, który opracuje program bezpieczeństwa obejmujący zarówno system małej i dużej retencji oraz zagospodarowanie wód opadowych z terenów dróg publicznych (w tym również planowanych dróg zgodnie z mpzp). Wczoraj otworzyliśmy oferty i niestety przetarg musimy unieważnić i ogłosić ponownie.
 8. Po spotkaniu na początku lipca br. z Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie określiliśmy możliwości współpracy pomiędzy spółką a Gminą Piaseczno w zakresie błękitnej infrastruktury na terenie naszej gminy. Złożymy w tej sprawie wniosek a decyzję podejmie Zarząd spółki.
 9. Nie uzależniamy kolejnych działań od decyzji dotyczącej dofinansowania projektu.
 10. Po nabyciu działki 47/156 przystąpimy do projektowania retencji na działkach 47/156 i 48/12.
 11. Po podpisaniu porozumienia z burmistrzem Gminy Konstancin – Jeziorna (w czerwcu 2021 r.) dotyczącego połączenia ul. Cyraneczki z ul. Zimową, przystępujemy do projektowania tego odcinka drogi i włączamy w ten projekt zwiększenie retencji w Rowie Jeziorki na odcinku od ul. Kombatantów do torów tzw. trasy siekierkowskiej.
 12. Wraz z budową ul. Geodetów (odcinek z rondem) wybudowany został zbiornik retencyjny, niezbędny do odwodnienia południowej części Józefosławia łącznie z ul. Geodetów.
 13. W IV kwartale 2020 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ul. Geodetów i ul. Energetycznej, w grudniu 2020 r. ogłosiliśmy przetarg. Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu 40 mln zł na przebudowę tych dróg i przetarg został rozstrzygnięty. Trwa przygotowanie tej inwestycji, która wyeliminuje zalewanie ul. Geodetów na wysokości ul. Wiejskiej.
 14. Zaprojektowaliśmy i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ul. Jutrzenki, która zawiera również odwodnienie ul. XXI wieku i daje możliwość odwodnienia okolicznych osiedli. Uzyskaliśmy dofinansowanie tej budowy ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, ogłosiliśmy przetarg i Rada Miejska zapewniła dzisiaj pełne finansowanie budowy tej ulicy. Możemy rozstrzygać przetarg i przystąpić do budowy.
 15. Zaprojektowaliśmy, uzyskaliśmy decyzje o pozwoleniu na budowę, uruchomiliśmy przetarg na budowę ul. Lidii Wysockiej w Julianowie . Dzisiaj Rada Miejska podjęła decyzję o zabezpieczeniu 3.4 mln zł na budowę tej ulicy, której odwodnienie wyeliminuje spływ wody w kierunku ul. Sybiraków.
 16. Zaprojektowaliśmy odwodnienie rowu bezodpływowego w ul. Osiedlowej. Przystępujemy do przetargu na wykonanie tego odwodnienia, co wyeliminuje kałużę na ul. Osiedlowej.
 17. Zaprojektowaliśmy odwodnienie ul. Słoneczny Sad, odwodnienie zostanie wykonane wraz z przebudową ul. Geodetów.
 18. Szukamy rozwiązania problemu spływu wody na ul. Rekreacyjnej.
 19. Każda nowa ulica wybudowana lub planowana musi zapewnić zagospodarowanie wód opadowych. Jest to wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i projektant oblicza ilość wody i wskazuje sposób jej zagospodarowania. Trzeba pamiętać jednak o tym, że system odwodnieniowy projektuje się dla opadów statystycznych i nie zapewni odpływu wody podczas deszczów nawalnych. Koszt budowy instalacji o większej przepustowości wiąże się z kilkukrotnie większymi kosztami (a koszt odwodnienia ul. Geodetów i Energetycznej dla wody statystycznej tylko na nowym odcinku to ok. 10 mln. zł). Ten aspekt trzeba również brać pod uwagę podczas decyzji projektowych.
 20. W IV kwartale uruchomimy przetarg na projektowanie ul. Wilanowskiej, w ramach której na nowo zaprojektowane będzie odwodnienie tej ulicy. Decyzję o budowie podejmie Rada Miejska a przebudowa tej ulicy wyeliminuje zalewanie ronda Wilanowska/Cyraneczki.
 21. Rów Jeziorki to własność Wód Polskich, która odpowiada za jego stan. Niezależnie od tego, gmina dokonuje przeglądu i czyści przepusty i koryto.
 22. Możliwość zrzutu wody opadowej z terenów dróg publicznych do Rowu Jeziorki jest określona pozwoleniami wodno-prawnymi, która nakłada limity zrzutu. W przypadku, gdy wody jest więcej, odwodnienie w drogach (kratki ściekowe) nie odbiera w wystarczającym tempie wody i robią się kałuże. Im większy opad tym większa kałuża. Z taką sytuacją mamy do czynienia na skrzyżowaniach z ul. Cyraneczki (Ogrodowa, Wilanowska, Julianowska). Po ustaniu opadów woda spływa do rowu. Jeżeli na rowie wzrasta poziom wody, to te miejsca również będą zalewane, bo woda z rowu cofa się przez kanalizację deszczową. Ten mechanizm było widać podczas ostatniej ulewy zarówno na skrzyżowaniach jak i na ul. Cyraneczki (pomiędzy ul. Ogrodową a Wilanowską) czy w okolicy ul. Zięby. Zwiększenie retencji na Rowie Jeziorki poprzez działania, o których pisałem wcześniej (pkt. 4-11) pomoże obniżyć lustro wody w rowie, jednak przy tak obfitych deszczach jak ostatnio tego problemu się nie wyeliminuje.
 23. Niezależnie od działań gminy, nas wszystkich czeka wielka praca i poniesienie kosztów. Jakże często słyszymy, że woda „z ulicy gminnej nas zalewa” – a wcześniej (wyżej) woda z posesji zalewa ulicę gminną. Woda z posesji, która dzisiaj spływa na tę ulicę musi być zagospodarowana na terenie danej nieruchomości. Tam, gdzie będzie to możliwe, można będzie włączyć się do systemu gminnego – ale będzie to kosztować i będzie również obwarowane limitem. Każdy z właścicieli nieruchomości stanie przed problemem modernizacji systemu zagospodarowania wody opadowej, zarówno pod kątem retencji, ale również przepływu wody przez rowy, drenaże, sączki czy przepusty na danej nieruchomości. Już dzisiaj gmina wspiera takie działania dając możliwość uzyskania dotacji na budowę zbiorników małej retencji. Program przeciwpowodziowy na którym pracujemy określi elementy tego systemu (zagospodarowania wody opadowej) jak również i obowiązki nas mieszkańców.

I jeszcze na koniec 2 sprawy nie związane z wodą, żeby nie umknęło. Podpisaliśmy w ubiegłym tygodniu porozumienie z Gminą Konstancin Jeziorna w sprawie projektowania ul. Działkowej. Ile to zajęło wiedzą Ci, którzy temat śledzą. Nie będę już tego analizował i tłumaczył dlaczego, idziemy teraz „do przodu”, szykujemy przetarg na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID na ul. Działkową wraz z włączeniem się do ul Głowackiego. Biorąc pod uwagę, że ogłaszamy też przetarg na projekt połączenia ul. Cyraneczki z ul. Zimową (wcześniej podpisaliśmy porozumienie z K-J w tej sprawie), możemy powiedzieć, że „walec ruszył”. Druga sprawa to dzisiejsza decyzja Rady Miejskiej o pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznowola na projektowanie ul. Kuropatwy. To pierwszy krok, teraz porozumienie z Panią Wójt Lesznowoli, co mam nadzieję nastąpi już wkrótce. I kolejny „walec” też ruszy.

14.07.2021 r,

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie w kadencji 2014-2018, wybrany do Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023, po rezygnacji z mandatu radnego obecnie pełni funkcję II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.