Wprowadzone przez Kasia Krzyszkowska - Sut

Posiedzenie komisji z dnia 02.12.2015

Komisja poświęcona była omówieniu budżetu biblioteki na rok 2016, referował dyr. Łukasz Załęski. Kolejnym tematem poruszonym na tej komisji była Informacja o Lokalnych Grupach Działania, referowała p. Honorata Kalicińska naczelnik Referatu d/s pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Komisja złożyła rożne wnioski do burmistrza, m.in. do wydziału Gospodarowania Odpadami o kampanię informacyjną na temat segregowania odpadów.

Posiedzenie komisji z dnia 16.11.2015

Tematem posiedzenia komisji było omówienie budżetu CK na rok 2016. Temat referowała dyrektor CK p. Magdalena Gawrych. Wydatki kultury zostały zaplanowane na poziomie obecnego roku. P. dyrektor złożyła wniosek o dodatkową kwotę 70 tyś złotych na zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Piasecznie. Pani Magdalena Woźniak złożyła dwa wnioski z zapytaniem do CK. Na tym komisja […]

Posiedzenie komisji z dnia 26.10.2015

Tematem posiedzenia komisji było zapoznanie się z prezentacją przygotowana przez Fundację “Park Eko”, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych w zakresie działań proekologicznych i prospołecznych. Założycielki fundacji opowiedziały jakie planują zorganizować atrakcje  w powstałym rodzinnym parku rozrywki i że poszukują do tego działki, którą mogłyby dzierżawić od Gminy. Naczelnik wydziału geodezji […]

Posiedzenie komisji z dnia 7.10.2015

Tematem komisji była sprawa domu “Zośki”. Zaproszonym gościem była p. Joanna Kowalska reprezentująca fundację dom “Zośki”, której celem jest ocalenie legendarnego domu Tadeusza Zawadzkiego ps. “Zośka” dowódcy Szarych Szeregów. P. prezes fundacji opowiedziała o etapowym realizowaniu założonych celów. Komisja zapoznała się z tematem i poprosiła o informowanie komisji o przebiegu dalszych działań.  

Posiedzenie komisji z dnia 24.09.2015.

Komisja odbyła się w siedzibie Centrum Kultury i członkowie komisji zapoznali się z warunkami lokalowymi CK. Zastępca dyr. CK p.Katarzyna Hernik zapoznała radnych z różnorodnością imprez cyklicznych w Piasecznie. Nadmieniła, że zainteresowanie występami w Piasecznie jest ogromne, jednak możliwości lokalowe (sala Centrum Kultury) na ul. Kościuszki 49 są niewystarczające. W związku z tym CK w […]

Posiedzenie Komisji z dnia 21.09.2015

Tematem komisji było zaopiniowanie pisma dotyczącego przekazania budynku po Gimnazjum przy ul. Białej Brzozy 3 w Zalesiu Górnym pod zarząd CK w Piasecznie. Dyrektor CK p. Magdalena Gawrych przedstawiła koszty utrzymania budynków w Zalesiu Górnym w starych lokalizacjach. Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo. Komisja również zaopiniowała uchwały na bieżącą sesję.

Posiedzenie komisji z dnia 24.08.2015

Tematami komisji było: opiniowanie uchwał na bieżącą sesję wnioski naczelnika wydziału BPiI Rewitalizacja Parku Miejskiego skwer Kisiela Zaproszony  naczelnik BPiI p. Łukasz Wyleziński przedstawił propozycję zorganizowania wystawy na 1.09.2015 na placu Piłsudskiego, dotyczącą obrony miasta w 1939 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję. Omówiono inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia akcji informacyjnej w sprawie zakupu “Pudełko Życia” z budżetu […]

Budowa nowego skrzydła szkoły

W ramach rozbudowy szkoły w Józefosławiu powstało nowe skrzydło z halą sportową i nowymi salami lekcyjnymi, a także zagospodarowano teren wokół szkoły. We wrześniu nastąpi oficjalne otwarcie nowej części szkoły z salami dydaktycznymi i halą sportową o łącznej powierzchni 2,7 tys. m2. Inwestycja sprawiła, że istniejący budynek szkoły powiększył się aż o 67 proc. Oprócz […]