Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna

Pan Kazimierz Jańczuk

 Józefosław, 14 czerwca 2016

INTERPELACJA

w sprawie uzgodnienia z Gminą Konstancin-Jeziorna sposobu poprawy układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Działkowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W budżecie gminy Piaseczno na 2016 r. znalazła się kwota 50 tys. złotych jako dotacja do gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie projektu ul. Działkowej. Brak jest informacji o uruchomieniu tego zadania przez Gminę Konstancin-Jeziorna. W świetle obowiązujących przepisów i zasad dotyczących odszkodowań za przejmowane grunty, wykonanie projektu ZRID dla ul. Działkowej wiązałoby się z ogromnymi kosztami wykupu nieruchomości zarówno przez Gminę K-J jak i przez gminę Piaseczno. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość realizacji tego zadania projektowego i odsuwa w czasie jakiekolwiek zmiany na ulicy Działkowej.

Dzisiaj ulica Działkowa jest równie intensywnie wykorzystywana przez kierowców co ul. Jagielska, nie tylko przez kierowców Kierszka czy Józefosławia. Natomiast stan tej ulicy jest katastrofalny, zarówno jeśli chodzi o jej parametry (szerokość) jak i jakość. Jednocześnie na ulicy Działkowej w okolicach ul. Kombatantów, Spacerowej, Wilanowskiej, Ogrodowej i Osiedlowej odbywa się wzmożony ruch pieszych i rowerzystów, ze względu spacery i przejażdżki okolicznych mieszkańców w kierunku Lasu Kabackiego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców musi stanowić priorytet do podejmowanych działań a rozwiązania nie mogą być odsuwane w nieokreśloną przyszłość.

W związku z tym, uprzejmie proszę Pana Burmistrza o sprawdzenie i uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna innego wariantu zmian w infrastrukturze drogowej tego rejonu gminy Piaseczno i gminy Konstancin – Jeziorna.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie projektuje obecnie ulicę Cyraneczki – na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Śniadeckich. Według informacji ze Starostwa Powiatowego, planowany termin wykonania tej ulicy to lata 2017/2018.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kierszek w Gminie Konstancin – Jeziorna, wzdłuż torów poprowadzona jest droga gminna 10KDD, która łączy ul. Działkową z ul. Cyraneczki. Dalej wzdłuż torów, już w planie zagospodarowania przestrzennego Julianowa oznaczona jest jako 4KDD, która dochodzi do ul. Julianowskiej.

Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Działkową poprzez 10KDD w Gminie Konstancin – Jeziorna zmniejszyłoby radykalnie ruch na ul. Działkowej, wiązałoby się z mniejszymi kosztami zarówno wykupu nieruchomości jak i budowy (ze względu na brak istniejącej zabudowy). Biorąc pod uwagę docelowe połączenie ul. Cyraneczki z ul. Puławską, jako drogi powiatowej, ul. Działkowa straciłaby dzisiejszy charakter drogi dojazdowej do Puławskiej (na zachód) oraz do ul. Powsińskiej (na wschód). Dzięki temu można byłoby zmienić parametry tej drogi, co ograniczyłoby zakresu przejmowanych gruntów i koszt budowy. A przede wszystkich umożliwiłoby radykalną poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez zmianę obsługi ruchu samochodowego w tym rejonie w przewidywalnym czasie (2-3 lata).

Dodatkowo, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia, istnieje równoległa do ul. Działkowej droga gminna oznaczona symbolem 4KDD. Plan tego obszaru podlega obecnie zmianie, a droga 4KDD ma zostać przedłużona na wschód do granic Józefosławia.

Wnioskuję o uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna przedłużenia tej drogi aż do połączenia z drogą 10KDD, co wymaga odpowiednich zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obu gminach. Dołożenie lokalnej ulicy równoległej do ul. Działkowej, o przejezdności od ul. Wilanowskiej/Spacerowej do 10KDD jeszcze bardziej uspokoi ruch na ul. Działkowej.

Istniejące wydzielenia pasa drogowego w okolicach ul. Osiedlowej, Wilanowskiej, Spacerowej i Kombatantów można wykorzystać na projektowanie pojedynczych, najbardziej newralgicznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów odcinków, co pozwoli na etapowe i ekonomiczne podejście do zmian na samej ulicy Działkowej.

Należy też podkreślić, że poprawa tego układu komunikacyjnego w przeważającej mierze dotyczy mieszkańców gminy Piaseczno (nie tylko Józefosławia). Można zrozumieć więc, że przy ograniczonych możliwościach budżetów samorządowych, zarówno burmistrz jak i radni Rady Miejskiej w Konstancinie – Jeziornej mogą mieć wątpliwości co do zasadności inwestycji w tym rejonie. Udział finansowy Gminy Piaseczno w realizacji 10KDD oraz ul. Działkowej jest jak najbardziej zasadny i powinien stanowić impuls dla Gminy Konstancin Jeziorna aby rozwiązać problem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców w tej części gminy.

Z poważaniem,

 

Robert Widz

2 komentarzy:
 1. Piotr Brodacki
  Piotr Brodacki says:

  To bardzo sensowny wniosek. Umożliwiałby najszybsze rozwiązanie problemu dojazdu do Warszawy Wilanowa i do Ursynowa. Czy można prosić o informację jaka jest odpowiedź Burmistrza?

  Wnioskuję o dopisanie takiej opcji do planu zagospodarowania. Czy to wymaga formalnego zgłoszenia przez mieszkańca czy Pan radny może to zgłosić osobiście? Dodałbym do tego przyszłą zmianę organizacji ruchu na Działkowej – na jednokierunkową – z możliwością dojazdu z drugiej strony Działkowej poprzez układ: prostokąta: 10 KDD (nowa droga przy torach) – Cyraneczki – Kombatantów – Działkowa. Lub też od strony ul. Spacerowej, która ma być przedłużona do Działkowej niedługo.

  Przy czym należałoby poszerzyć (do 6m) odcinek Działkowej pomiędzy Glowackiego (Kierszek) a planowaną 10KDD; jest to obszar niezabudowany, przy torach, zatem ruch na nim nie powinien przeszkadzać mieszkańcom Kierszka.
  Czy istnieje wg Pana możliwość przekazania takiej sugestii (i wynegocjowania) przez burmisztrza Piaseczna do burmistrza Konstancina, bowiem to w jego gestii jest Działkowa i droga 10 KDD w Kierszku? Myślę że mieszkańcy Kierszka też byliby zadowoleni z możliwości ułatwionego dojazdu do Cyraneczki i w przyszłości do Puławskiej, nie mówiąc o rozwiązaniu problemu Działkowej – co istotne – niewielkim kosztem i ze wsparciem gminy Piaseczno.

  Odpowiedz
 2. Piotr Brodacki
  Piotr Brodacki says:

  Uwaga do planu zagospodarowania Jozefosławia dotyczaca ul. Działkowej

  W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) dla Józefosławia ul. Działkowa (droga 12KDL) posiada szerokość 2,8 m -12,5 m co nie pozwala na jej wykorzystanie jako drogi o ruchu dwukierunkowym.

  12KDL Lokalna Działkowa Zmienna, 2,8-14,5 zgodnie z rysunkiem planu Szerokość w granicach planu

  W obecnej chwili ruch po tej drodze urąga wszelkim zasadom prawidłowej organizacji ruchu, jest niebezpieczny oraz bardzo utrudnia wyjazd z tej części Józefosławia zarówno w kierunku północno-wschodnim (do Powsina, Warszawy Wilanowa i dalej) jak również na dojazd do centralnej części wsi, w tym: do szkoły, przedszkola, sklepów, restauracji itd. oraz łatwego wyjazdu na zachód, do ul. Puławskiej.

  Można odnieść wrażenie, że projekt MPZP koncertuje się wyłącznie na rozwiązaniach problemów komunikacyjnych środkowej i zachodniej części wsi, nie uwzględniając problemów mieszkańców z części wschodniej, w tym kwestii wyjazdu ze wsi w kierunku północno-wschodnim (do Warszawy Ursynowa i Wilanowa). Jest to kierunek często wybierany przez mieszkańców całego Józefosławia, na co wskazują niedawno wykonane badania ruchu drogowego w Józefosławiu. Przez tą ulicę przechodzą również licznie mieszkańcy centralnej części Józefosławia – pieszo i na rowerach – poruszając się w kierunku Lasu Kabackiego. Natomiast obecny stan ul. Działkowej, zarówno jeśli chodzi o jej parametry (szerokość), jak i jakość, a przede wszystkim natężenie i „nerwowość” ruchu stwarza znaczne niebezpieczeństwo dla mieszkańców Józefosławia i gości.
  W okolicach Działkowej powstają kolejne osiedla, np. częściowo już oddane do użytku osiedle Leśny Kwiat, gdzie w przyszłym roku ma zamieszkać ok 400 osób. Ulica Działkowa, jest jedyną drogą dojazdową do tego osiedla. Gmina w swoim planie zagospodarowanie powinna uwzględnić dojazd do nowopowstających osiedli, we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z deweloperami. Jest to w interesie zarówno mieszkańców nowych osiedli jak i obecnych mieszkańców Józefosławia i okolic. Projekt MPZP w obecnym kształcie nie daje możliwości rozwiązania tego problemu.

  Powiat Piaseczno ma w planach przedłużenie ulicy Cyraneczki w kierunku wschodnim – do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna. Planowane jest również przedłużenie ul. Kombatantów do ul. Działkowej. Jednakże dla umożliwienia rozwiązania problemu ul. Działkowej oraz umożliwienia mieszkańcom całego Józefosławia (oraz Kierszka pod Lasem) wygodnego wyjazdu w kierunku północno-wschodnim należałoby poszerzyć ul. Działkową od ul. Spacerowej (przynajmniej od ul. Kombatantów) do ul. Głowackiego w Kierszku. W tym celu należałoby zapewnić przynajmniej 5 m realnej szerokości jezdni dla ruchu dwustronnego.

  Wobec informacji, że pełne poszerzenie drogi wiązałoby się z wysokimi kosztami wykupu ziemi oraz wymagałoby zgody i znacznego wkładu ze strony sąsiedniej gminy wydaje się znacznie szybszym a przez to lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana organizacji ruchu na ul. Działkowej na ruch jednokierunkowy po uprzedniej realizacji planowanych okolicznych inwestycji drogowych, czyli:

  • budowa drogi 10 KDL (oznaczenie w MPZP Skolimów Północny) obok torów, na odcinku od ul. Działkowej (Kierszek) do Cyraneczki – wspólnie z gminą Konstancin-Jeziorna; droga ta jest planowana wg MPZP Skolimów Płn;
  • poszerzenie drogi 4KL (MPZP Kierszek, ul. Dzialkowa na odcinku przy torach) od Glowackiego do 10 KDL
  • przedłużenie ul. Cyraneczki do granicy z Konstancinem-Jeziorną (do torów) – co jest planowane
  • przedłużenie ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do Działkowej – co jest planowane

  Te odcinki dróg razem z ul. Działkową utworzą czworokąt umożliwiający dojazd do ul. Działkowej i wyjazd w dowolnym kierunku nawet przy jednokierunkowym ruchu na ul. Działkowej.

  Takie rozwiązanie ma następujące zalety:

  1. niższy koszt z uwagi na przebieg drogi 10 KDL i 4 KL na obszarze nieużytków (obok torów, pod słupami wysokiego napięcia) oraz brak konieczności poszerzania ul. Działkowej w obszarze zabudowanym
  2. uspokojenie i ograniczenie ruchu na ul. Działkowej, co jest postulatem m.in. mieszkańców Kierszka
  3. większa szansa na wsparcie ze strony gminy Konstancin z uwagi na niższe koszty oraz rozwiązanie w/w problemów mieszkańców Kierszka.
  4. szybsza realizacja – wszystkie elementy są już w planach obu gmin
  5. praktyczność – taki układ dróg mógłby pozostać użyteczny również po wybudowaniu nowej drogi wojewódzkiej 721 po drugiej stronie torów i umożliwiać do niej dojazd.

  Ważnym elementem tego planu – poza gotowością władz gminy do realizacji uprzednio planowanych przedsięwzięć – byłoby wynegocjowanie z Gminą Konstancin-Jeziorna pilnego poszerzenia / budowy drogi obok torów kolejowych, ze wspólnym wkładem finansowym obu gmin, bowiem z drogi tej korzystaliby mieszkańcy obu gmin; docelowo mieszkańcy gminy Konstancin mieliby dzięki temu ułatwiony dojazd do ul. Puławskiej poprzez ul. Cyraneczki.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.